การเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ประจำปี ๒๕๕๖
      (วันที่ ๑๙-๒๐-๒๑ พ.ค.๕๗)(๑๒ พ.ค.๕๗)
gif-new.gif

แนวทางปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี

รับรองการไม่ได้รับการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๐-๒๕๕๒ จำนวน ๒๘๓๘ ราย

การเข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๖ (๒๘ มี.ค.๕๗)

การเข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๖
     
(เฉพาะชั้น ม.ป.ช., ม.ว.ม. และ ป.ช.)(๙ เม.ย.๕๗)gif-new.gif

 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ช้างเผือก และมงกุฏไทย
ประจำปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
หน่วย
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๕๖ ชั้นสายสะพาย รวมทั้งกระทรวงกลาโหม gif-new.gif เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข ลง ๖ ธ.ค.๕๖
๒๕๕๕
ชั้นสายสะพาย
เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข ลง ๓ ธ.ค.๕๕
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข ลง ๑๔ ก.ค.๕๖ (เล่มที่ ๒)
เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข ลง ๑๔ ก.ค.๕๖ (เล่มที่ ๒)
เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข ลง ๑๔ ก.ค.๕๖ (เล่มที่ ๒)
เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข ลง ๑๔ ก.ค.๕๖ (เล่มที่ ๒)
เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข ลง ๑๔ ก.ค.๕๖ (เล่มที่ ๒/๑)
เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข ลง ๑๔ ก.ค.๕๖ (เล่มที่ ๒/๒)
เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข ลง ๑๔ ก.ค.๕๖ (เล่มที่ ๒/๓)
เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข ลง ๑๔ ก.ค.๕๖ (เล่มที่ ๑๓)
เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข ลง ๓ ธ.ค.๕๕

เผยแพร่ข้อมูลโดย แผนกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กองบริการกำลังพล สำนักงานกำลังพล กรมเสมียนตรา โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๒๖๒๗

 

 

 

 

 

 

 

 


 

กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ในศาลาว่าการกลาโหม

ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
E-Mail : SD-SUPPORT@LIVE.COM
โทร. ๐  ๒๒๒๒ ๘๘๓๗ โทรทหาร. ๕๒๕๒๓๑๓ 
สถิติผู้เข้าชม