แนะนำหน่วยงาน

 

กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ในศาลาว่าการกลาโหม

ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
E-Mail : SD-SUPPORT@LIVE.COM
โทร. ๐  ๒๒๒๒ ๘๘๓๗ โทรทหาร. ๕๒๕๒๓๑๓ 
สถิติผู้เข้าชม