วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

กรมเสมียนตรา เป็นองค์กรหลักในการกำหนดนโยบายและบริหารงานบุคคลระดับ กห.
ที่มีระบบริหารจัดการที่สามารถสนับสนุนให้กองทัพ มีความพร้อมต่อภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพi


พันธกิจ

​๑. การดำเนินการกำลังพล
๒. การเสนอนโยบายและการจัดทำแผนการกำลังพล
๓. การสารบรรณ ธุรการ และพิธีการ
๔. การดำเนินการในเรื่องระเบียบ ข้อบังคับ และแบบธรรมเนียมทหาร
๕. การดำเนินการเกี่ยวกับงานของคณะกรรมการข้าราชการทหาร
๖. การพัฒนาระบบงานกำลังพล
๗. การบริหารจัดการฐานข้อมูลกำลังพล
๘. กิจการอนุศาสนาจารย์ งานศาสนพิธีต่าง ๆ