กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
Secretariat Department Office of the Permanent secretary for Defence
รู้จัก สม. > แนะนำหน่วยงาน
                 กรมเสมียนตรา ได้ถือกำเนิดขึ้นในสมัยการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เมื่อปี พ.ศ.๒๔๕๒ โดยมีฐานะเป็นกองเสมียนตรา อยู่ในบังคับบัญชาของกรมปลัดทัพบกกระทรวงกลาโหม มีหน้าที่ในการหนังสือและระเบียบปกครองบัญชีนายทหาร การแต่งตั้งบำเหน็จความชอบ หนังสือคำสั่งโต้ตอบ และข้อบังคับในหน้าที่ กับรวบรวมหนังสือคำสั่งโต้ตอบ และข้อบังคับของกรมยุทธนาธิการ มีตำแหน่งเสมียนตราเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบแยกหน้าที่การงานออกเป็น ๔ แผนก
                 แผนกที่ ๑ มีหน้าที่ในการหนังสือซึ่งอยู่ในระหว่างการติดต่อกับหน้าที่อื่นและการร่างเขียน
                 แผนกที่ ๒ มีหน้าที่ในการรับ - ส่ง เก็บรักษาหนังสือ
                 แผนกที่ ๓ มีหน้าที่รวบรวมแบบธรรมเนียมและระเบียบการปกครอง กับเรื่องการประชุมและการพิมพ์หนังสือต่างๆ
                 แผนกที่ ๔ มีหน้าที่ในการบัญชีนายทหารสัญญาบัตรและนายดาบ การแต่งตั้งและบำเหน็จความชอบทั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับกรมยุทธนาธิการ เรื่องหน้าที่กรมปลัดทัพบก พ.ศ.๒๔๕๒ ลงวันที่ ๑๘มกราคม พ.ศ.๒๔๕๒
                 พ.ศ.๒๔๕๖ ได้มีคำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๑๘๕/๑๐๐๒๓ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๕๖ ให้ยกฐานะกองเสมียนตราขึ้นเป็นกรมเสมียนตรา คงขึ้นอยู่ในกรมปลัดทัพบกตามเดิม และตำแหน่งผู้บังคับบัญชา ก็คงเรียกว่า เสมียนตรา
                 พ.ศ.๒๔๕๗ ได้มีคำสั่งกระทรวงกลาโหมที่ ๒๗๒/๒๕๘๐๐ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๔๕๗ ให้กรมเสมียนตราเปลี่ยนชื่อเป็น กรมเสมียนตราทหารบก และเปลี่ยนชื่อตำแหน่งเสมียนตราเป็น เจ้ากรม
                 พ.ศ.๒๔๗๔ จึงได้มีคำสั่งสำหรับทหาร ที่ ๕/๙๓๑๓ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๗๔ ให้รวมกรมปลัดทหารบกและกรมปลัดทหารเรือเป็น กรมปลัดกระทรวงกลาโหมมีปลัดทูลฉลองกระทรวงกลาโหมเป็นประธาน กับให้เปลี่ยนชื่อกรมเสมียนตราทหารบกเป็น กรมเสมียนตรา ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาก็คงเรียกว่าเจ้ากรมดังเดิม
                 พ.ศ.๒๔๗๕ ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตย การแบ่งส่วนราชการของกระทรวงกลาโหมก็เปลี่ยนแปลงใหม่จากกรมปลัดพระกลาโหม เปลี่ยนเป็นกองบังคับการกระทรวงกลาโหม สำหรับกรมเสมียนตรา มีการเปลี่ยนแปลงโดยแบ่งส่วนราชการเหลือเพียง ๓ แผนก ดังนี้
                 แผนกที่ ๑ มีหน้าที่ในการทำหนังสือโต้ตอบ สั่งการ และโฆษณา
                 แผนกที่ ๒ มีหน้าที่ในการรับ - ส่ง เก็บรักษาหนังสือ และเบิกจ่าย
                 แผนกที่ ๓ มีหน้าที่การบำเหน็จ ทำเนียบ ประวัติ บัญชีรายชื่อข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ตราประจำชาดสำหรับตำแหน่ง ห้องสมุดกระทรวงกลาโหมและแบบธรรมเนียม
                 เปลี่ยนแปลงเป็นหน่วยขึ้นตรงสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพ.ศ.๒๔๗๖ ได้มีการเปลี่ยนแปลงการแบ่งส่วนราชการของกระทรวงกลาโหมใหม่โดยเปลี่ยนชื่อตำแหน่งเสนาบดี เป็นรัฐมนตรีกองบังคับการกระทรวงกลาโหมและแปรสภาพกรมปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมมี ปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นผู้บังคับบัญชา สำหรับกรมเสมียนตราคงอยู่ในบังคับบัญชาของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม