กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
Secretariat Department Office of the Permanent secretary for Defence
รู้จัก สม. > การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่