กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
Secretariat Department Office of the Permanent secretary for Defence
Assess > Assess_page

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการทหาร
 

- คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (๑๒ กพ.๖๒) New.gif

 

- คู่มือทบทวนระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (๑๒ ก.พ.๖๒) New-(1).gif
 

- คู่มือการใช้งานระบบบริหารผลการปฏิบัติงานทางอิเล็กทรอนิกส์ ของ สป.สำหรับผู้ดูแลระบบที่ปรับปรุงใหม่ (พ.ศ.๒๕๖๒)

 

- คู่มือการใช้งานระบบบริหารผลการปฏิบัติงานทางอิเล็กทรอนิกส์ ของ สป.สำหรับผู้ดูแลระบบ
 

- คู่มือการบริหารผลการปฏิบัติงานของ สป.
 

- ประกาศ สป. เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการประเมิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
 

- เอกสารการบรรยายการประเมินชี้แจง นขต.สป. ๒๗ ธ.ค.๕๔ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๕)
 

- ระเบียบ สป.ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร พ.ศ.๒๕๕๔
 

- คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศการประเมิน ปี ๒๕๕๖
 

- เอกสารการบรรยายระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานทางอิเล็กทรอนิกส์ของ สป.
 

- ประกาศ สป. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
 

- การประชุม เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการทหารประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗(๒๔ มี.ค.๕๗)

- เอกสารการฝึกอบรมการใช้งานระบบบริหารผลการปฏิบัติงานทางอิเล็กทรอนิกส์ (๓ เม.ย.๕๗)

 

 

 

เข้าสู่ระบบบริหารผลการปฏิบัติงานทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม