กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
Secretariat Department Office of the Permanent secretary for Defence
บัญชีอัตรากำลังพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (วาระ ต.ค.๖๕)
 ลำดับ
หน่วย
ข้อมูล
วันที่อัพเดท 
๑. สน.ปล.กห.
๒ พ.ย.๖๕
๒. สลก.สป.
๒ พ.ย.๖๕
๓. สพร.กห.
๒ พ.ย.๖๕
๔. พัน.รวป.สป.

๒ พ.ย.๖๕

๕. สนผ.กห.
๒ พ.ย.๖๕
๖. สม.

๒ พ.ย.๖๕

๗. สงป.สป.
๒ พ.ย.๖๕
๘. ธน.
๒ พ.ย.๖๕
๙. ศอพท.
๒ พ.ย.๖๕
๑๐. พท.ศอพท.
๒ พ.ย.๖๕
๑๑. อท.ศอพท.
๒ พ.ย.๖๕
๑๒. รภท.ศอพท.
๒ พ.ย.๖๕
๑๓. ศอว.ศอพท.
๒ พ.ย.๖๕
๑๔. กง.กห.
๒ พ.ย.๖๕
๑๕. กกส.กห.
๒ พ.ย.๖๕
๑๖. วท.กห.
๒ พ.ย.๖๕
๑๗. ทสอ.กห.
๒ พ.ย.๖๕
๑๘. สสน.สป.
๒ พ.ย.๖๕
๑๙. สยธ.สสน.สป.
๒ พ.ย.๖๕
๒๐. สนพ.สสน.สป.
๒ พ.ย.๖๕
๒๑. สตน.กห.

๒ พ.ย.๖๕


มีปัญหาข้อขัดข้อง กรุณาติดต่อ แผนกบริหารฐานข้อมูล กกม.สนผพ.สม. โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๓๑๘๒ โทร.ทหาร ๕๒๕๒๓๑๕