กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
Secretariat Department Office of the Permanent secretary for Defence
 

ExamHeadBanner-Recovered.png
 
       
                     กรณีที่ไม่ต้องจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเนื่องจากผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกินกำหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา 11 ของ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน


ประจำปี
ประจำเดือน
ดาวน์โหลด
๒๕๖๕ กันยายน [Download]
สิงหาคม [Download]
กรกฏาคม [Download]
มิถุนายน [Download]
พฤษภาคม [Download]
เมษายน [Download]
มีนาคม [Download]
กุมภาพันธ์ [Download]
มกราคม [Download]
ธันวาคม [Download]
พฤศจิกายน [Download]
ตุลาคม [Download]
 
๒๕๖๔
มีนาคม [Download]
กุมภาพันธ์ [Download]
มกราคม [Download]