กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
Secretariat Department Office of the Permanent secretary for Defence
 

ExamHeadBanner-Recovered.png
 
       กรณีที่ไม่ต้องจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเนื่องจากผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกินกำหนด
ในกฎกระทรวงตามมาตรา 11 ของ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

ปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๕

เมษายน  [Download]
มีนาคม  [Download]
กุมภาพันธ์  [Download]
มกราคม  [Download]
ธันวาคม  [Download]
พฤศจิกายน  [Download]
ตุลาคม  [Download]
   

ปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๕

มีนาคม  [Download]
กุมภาพันธ์  [Download]
มกราคม  [Download]