กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
Secretariat Department Office of the Permanent secretary for Defence
 

ExamHeadBanner-Recovered.png

 

        กรณีที่ไม่ต้องจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเนื่องจากผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกินกำหนดใน กฎกระทรวงตามมาตรา 11 ของ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐