กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
Secretariat Department Office of the Permanent secretary for Defence

 

         
 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 
         
    - การจัดกิจกรรมโครงการ "ครัวยั่งยืนเพื่อน้อง " ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    
         
    การฝึกทบทวนกำลังพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    
         
    กิจกรรม “ก้าวตามรอยพ่อ สืบสานต่อแนวทางพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”
   
         
    การอบรมศีลธรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมสุจริตให้กับกำลังพลในสังกัด สป.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔