ติดต่อเรา

กร​มเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ในศาลาว่าการกลาโหม

ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
E-Mail : SD-SUPPORT@LIVE.COM
โทร. ๐  ๒๒๒๒ ๘๘๓๗ โทรทหาร. ๕๒๕๒๓๑๓