กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
Secretariat Department Office of the Permanent secretary for Defence


          ภาพผู้บังคับบัญชาประกอบการจัดทำ Powerpoint   
  พล.อ.ชาญ โกมลหิรัญ จก.สม. (upload เมื่อ ๑๖ พ.ค.๕๖)  
  รอง จก.สม.   
   พล.ต.เนรมิตร มณีนุตร์  ผช.จก.สม.(๑) (upload เมื่อ ๑๖ พ.ค.๕๖)  
  ผช.จก.สม.(๒)