ประเภทไฟล์ ข้อมูลการศึกษา อบรม สัมนา วันอัพเดท
ข้อมูล
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA) เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิตตั้งแต่ ๑ ธ.ค.๖๓ - ๖ ม.ค.๖๓ ๑ ธ.ค.-๖ ม.ค.๖๔
การเข้ารับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ ๘ ๓๐ พ.ย.-๑๑ ธ.ค.๖๓
ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการกฎหมายสำหรับการบริหารงาน ๓๐ พ.ย.-๑๑ ธ.ค.๖๓
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรระยะยาว(Training Development Road Map:TRM) เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามความก้าวหน้าในสายอาชีพ รุ่นที่ ๒ ๓๐ พ.ย.-๑๑ ธ.ค.๖๓
ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการศึกษาหลักสูตร Innovation and Transformation:การบริหารการพัฒนายุคดิจิทัล 5.0 ๓๐ พ.ย.-๑๑ ธ.ค.๖๓
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการ Future of Public Sector Integrity in Thailand ๓๐ พ.ย.-๑๑ ธ.ค.๖๓
หลักสูตรเทคนิคการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามกฏหมายไทยและมาตราฐานยุโรป รุ่นที่ ๒ ๓๐ พ.ย.-๑๘ ธ.ค.๖๓
องค์การ Geneva centre for security Policy : GCSP ประสงค์รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม "โครงการ Weapons Law and the legal Review of Weapons" ระหว่าง ๔ - ๑๑ ธ.ค.๖๓ (รูปแบบออนไลน์) ๒๓ พ.ย.-๑๑ ธ.ค.๖๓
คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม "หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและคดีปกครองชั้นสูง" รุ่นที่ ๓ (ใช้ทุนส่วนตัว)  ๑๓
พ.ย.๖๓
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รุ่น ๘ (ใช้ทุนส่วนตัว) ๑๒
​พ.ย.๖๓
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมได้กำหนดจะดโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ระหว่างเดือน มกราคม-ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ใช้ทุนส่วนตัว) ๑๒
พ.ย.๖๓
การขออนุญาตลาไปศึกษาโดยใช้เวลานอกราชการ หรือใช้เวลาในราชการเพียงบางส่วนประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓(ห้วง ก.ค.๖๓) ๑๒
ต.ค.๖๓
ขออนุมัติให้ข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนายทหารอวุโส(รร.อส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๘
ก.ย.๖๓
ขออนุมัติให้ข้าราชการสังกัด สป. เข้ารับการอบรมหลักสูตรพันจ่านักเรียน(พจน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๘
ก.ย.๖๓
ขออนุมัติให้ข้าราชการสังกัด สป.(แต่งกาย ทบ.) เข้ารับการศึกษาหลักสูตรหลักประจำ รร.สธ.ทบ. ชุดที่ ๙๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๖
ส.ค.๖๓
ขออนุมัติสมัครเข้ารับการอบรมในหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย รุ่นที่ ๔๗ ๒๔
ส.ค.๖๓
ขออนุมัติให้ข้าราชการสังกัด สป. ฝากเข้าศึกษาใน รร.สธ.เหล่าทัพในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ส.ค.๖๓
ขออนุมัติให้ข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๗ และหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ๓๑
ก.ค.๖๓
ขออนุมัติให้ข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารอากาศอาุวโส รุ่นที่ ๗๖ และหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ๒๙
มิ.ย.๖๓
ขออนุมัติให้ข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประจำ วทบ. ชุดที่ ๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๗
พ.ค.๖๓
รายงานผลการศึกษาของข้าราชการสังกัด สป. ที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษาโดยใช้เวลานอกราชการ ประจำปี ๒๕๖๓ ๑๕
พ.ค.๖๓
ขออนุญาตลาไปศึกษาโดยใช้เวลานอกราชการ(ห้วง ม.ค.๖๓)   ๗ พ.ค.๖๓
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ สป. เข้ารับการศึกษาหลักสูตรตามแนวทางการรับราชการและหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ ๓๐
มิ.ย.๖๑
 
 
กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ที่ตั้ง : .ในศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โทร. ๐-๒๒๒๒-๘๘๓๗
ติดต่อผู้จัดทำเว็บไซต์ โทร. ๐-๒๖๒๒-๓๑๓๐  admin.sd@mod.go.th

 
สถิติผู้เข้าชม