กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
Secretariat Department Office of the Permanent secretary for Defence
ข้อมูล
แผนงานด้านการศึกษาและการพัฒนาบุคคลากร
pdf.png โครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ new3-(2).gif
pdf.png บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
pdf.png แผนการพัฒนาบุคลากรของ สป. พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๕
pdf.png หลักเกณ์การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ สป. เข้ารับการศึกษาหลักสูตรตามแนวทางการรับราชการและหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้
   
ข้อมูล
หลักสูตรทางทหาร
pdf.png การฝึกอบรมหลักสูตรนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๔๙ (ชุดที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ new3-(2).gif
pdf.png อนุมัติปรับแผนการจัดสรรทุนส่งเสริมสมรรถนะรายบุคคล (ทุนระยะสั้น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓
pdf.png อนุมัติปรับแผนการจัดสรรทุนส่งเสริมสมรรถนะรายบุคคล (ทุนระยะสั้น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒
pdf.png อนุมัติปรับแผนการจัดสรรทุนส่งเสริมสมรรถนะรายบุคคล (ทุนระยะสั้น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑
pdf.png การฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการบรรจุใหม่ชั้นสัญญาบัตรของ สป. รุ่นที่ ๙
pdf.png ขออนุมัติงบประมาณแผนการศึกษาและทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
pdf.png กำหนดตัวบุคคลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๕
pdf.png อนุมัติเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารสารบรรณชั้นนายพันเหล่า สบ. ของ สป. รุ่นที่ ๑๗
pdf.png อนุมัติเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารสารบรรณชั้นนายร้อยเหล่า สบ. ของ สป.  รุ่นที่ ๒๐
pdf.png อนุมัติให้ข้าราชการเข้ารับการศึกษา รร.หน่วยและเหล่าสายวิทยาการของ ทบ. ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
pdf.png ขอรับการสนับสนุนที่นั่งศึกษาหลักสูตร รร.สธ.ทร.รุ่นที่ ๘๒ เพิ่มเติม เป็นกรณีพิเศษ
pdf.png อนุมัติแก้ไขหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ สป. เข้ารับการศึกษาหลักสูตรตามแนวทางการรับราชการและหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้
pdf.png อนุมัติให้ข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการร่วม รุ่นที่ ๓ กรณีพิเศษ
pdf.png อนุมัติให้ข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๘ และรุ่นที่ ๗๙
pdf.png ขออนุมัติให้ข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรหลักประจำ ชุดที่  ๖๗
pdf.png ขออนุมัติให้ข้าราชการสังกัด สป. (แต่งกาย ทบ.) เข้ารับการศึกษาหลักสูตรหลักประจำ รร.สธ.ทบ. รุ่นที ๑๐๐
pdf.png รายงานผลการดำเนินงานด้านการฝึกอบรมและศึกษาในประเทศของ สป. ไตรมาสที่ ๑-๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
pdf.png ขออนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์การมอบทุนการศึกษาในประเทศสำหรับข้าราชการ สป.
pdf.png รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
pdf.png ขออนุมัติให้ข้าราชการสังกัด สป. เข้ารับการอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ของ ทร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
pdf.png อนุมัติเข้ารับการฝึกหลักสูตรชั้นนายพัน และชั้นนายร้อย ของ สป. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  (เพิ่มเติม)
pdf.png ขออนุมัติจัดสรรกิจกรรม/ค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ สป.
pdf.png อนุมัติเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการร่วม5 และ รร.สธ.เหล่าทัพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
pdf.png อนุมัติให้ข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตร วทร.  รุ่นที่ ๕๔
   
ข้อมูล
หลักสูตรทางพลเรือน
   
pdf.png ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) Doctor of Philosophy Program in Governanve and Developmentnew3-(2).gif
pdf.png ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP:Business Continuity Plan)new3-(2).gif
pdf.png ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร Development Administrator in Digital Era (DAD) รุ่นที่ 7new3-(2).gif
pdf.png มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร เทคนิคการออกแบบและจัดทำแบบฟอร์ม/เอกสาร PDPA ให้ชอบด้วยกฎหมาย (Onsite) ปี ๒๕๖๕ รุ่นที่ ๒-๒ ก.ย.๖๕ 
pdf.png สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การเสวนาวิชาการหัวข้อ "นวัตกรรมการสื่อสารและการสร้างสรรค์เนื้อหาออนไลน์ กับความท้าทายจากมาตรการ
PDPA" (รูปแบบเสวนาวิชาการแบบ Hybrid)-๑๑ ส.ค.๖๕
pdf.png มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) ประชาสัมพันธ์การสัมนาวิชาการ (ออนไลน์) ในหัวข้อ "EV ECOSYSTEM เมกะเทรนด์พลิกโฉมประเทศไทย"-๒ ก.ย.๖๕
pdf.png กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนองค์กรต้านทรัพยากรมนุษย์สู่ยุคติจิทัสรุ่น ๒ (Hybrid Learning)-๒๐ ก.ย.๖๕
pdf.png กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรธรรมาภิบาลข้อมูล และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรุ่น ๖ (Hybrid Learning)-๒๘ ก.ย.๖๕
pdf.png มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและชับเคลื่อนองค์กร" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รุ่นที่ ๑๑ (ออนไลน์)-๑ ก.ย.๖๕
pdf.png มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร (มหานคร รุ่น ๑๐)-๑๕ ส.ค.๖๕
pdf.png สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญาโทและปริญญาเอก - ๓๐ ส.ค.๖๕
pdf.png

สภาสถาปนิก ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร "รู้จักสถาปนิก สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ ๔"-๙ ก.ย.๖๕ 

pdf.png

เชิญชวนลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและระตับนานาชาติ (The 2022 National and International Conference of The National Institute of Development Administration: NIC-NIDA 2022)-๑๕ ส.ค.๖๕