กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
Secretariat Department Office of the Permanent secretary for Defence
ข้อมูล
แผนงานด้านการศึกษาและการพัฒนาบุคคลากร
pdf.png อนุมัติงบประมาณแผนกศึกษาฯ ปี 66 เพิ่มเติม new3-(2).gif
pdf.png โครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ new3-(2).gif
pdf.png บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
pdf.png แผนการพัฒนาบุคลากรของ สป. พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๕
pdf.png หลักเกณ์การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ สป. เข้ารับการศึกษาหลักสูตรตามแนวทางการรับราชการและหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้
   
ข้อมูล
หลักสูตรทางทหาร
pdf.png ขอให้หน่วยประชาสัมพันธ์ให้กำลังพลในสังกัด เข้าใช้หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ฯnew3-(2).gif
pdf.png การฝึกอบรมหลักสูตรนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๔๙ (ชุดที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ new3-(2).gif
pdf.png อนุมัติปรับแผนการจัดสรรทุนส่งเสริมสมรรถนะรายบุคคล (ทุนระยะสั้น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓
pdf.png อนุมัติปรับแผนการจัดสรรทุนส่งเสริมสมรรถนะรายบุคคล (ทุนระยะสั้น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒
pdf.png อนุมัติปรับแผนการจัดสรรทุนส่งเสริมสมรรถนะรายบุคคล (ทุนระยะสั้น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑
pdf.png การฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการบรรจุใหม่ชั้นสัญญาบัตรของ สป. รุ่นที่ ๙
pdf.png ขออนุมัติงบประมาณแผนการศึกษาและทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
pdf.png กำหนดตัวบุคคลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๕
pdf.png อนุมัติเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารสารบรรณชั้นนายพันเหล่า สบ. ของ สป. รุ่นที่ ๑๗
pdf.png อนุมัติเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารสารบรรณชั้นนายร้อยเหล่า สบ. ของ สป.  รุ่นที่ ๒๐
pdf.png อนุมัติให้ข้าราชการเข้ารับการศึกษา รร.หน่วยและเหล่าสายวิทยาการของ ทบ. ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
pdf.png ขอรับการสนับสนุนที่นั่งศึกษาหลักสูตร รร.สธ.ทร.รุ่นที่ ๘๒ เพิ่มเติม เป็นกรณีพิเศษ
pdf.png อนุมัติแก้ไขหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ สป. เข้ารับการศึกษาหลักสูตรตามแนวทางการรับราชการและหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้
pdf.png อนุมัติให้ข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการร่วม รุ่นที่ ๓ กรณีพิเศษ
pdf.png อนุมัติให้ข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๘ และรุ่นที่ ๗๙
pdf.png ขออนุมัติให้ข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรหลักประจำ ชุดที่  ๖๗
pdf.png ขออนุมัติให้ข้าราชการสังกัด สป. (แต่งกาย ทบ.) เข้ารับการศึกษาหลักสูตรหลักประจำ รร.สธ.ทบ. รุ่นที ๑๐๐
pdf.png รายงานผลการดำเนินงานด้านการฝึกอบรมและศึกษาในประเทศของ สป. ไตรมาสที่ ๑-๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
pdf.png ขออนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์การมอบทุนการศึกษาในประเทศสำหรับข้าราชการ สป.
pdf.png รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
pdf.png ขออนุมัติให้ข้าราชการสังกัด สป. เข้ารับการอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ของ ทร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
pdf.png อนุมัติเข้ารับการฝึกหลักสูตรชั้นนายพัน และชั้นนายร้อย ของ สป. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  (เพิ่มเติม)
pdf.png ขออนุมัติจัดสรรกิจกรรม/ค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ สป.
pdf.png อนุมัติเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการร่วม5 และ รร.สธ.เหล่าทัพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
pdf.png อนุมัติให้ข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตร วทร.  รุ่นที่ ๕๔
   
ข้อมูล
หลักสูตรทางพลเรือน
pdf.png ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การใช้งานระบบงบกระทรวง ในระบบ New GFMIS Thai"new3-(2).gif
pdf.png ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการองค์กรเพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุุคคลnew3-(2).gif
pdf.png ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 19new3-(2).gif
pdf.png ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การบริหารงานเอกสารอย่างมืออาชีพ" รุ่นที่ 1 - รุุ่นที่ 5new3-(2).gif
pdf.png ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐ ภาพรวมกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมศึกษาประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา" รุ่นที่ 1 - รุุ่นที่ 5new3-(2).gif
pdf.png ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐในระบบ New GFMIS ของบุคลากรของรัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่" รุ่นที่ 1 - รุุ่นที่ 5new3-(2).gif
pdf.png ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "เทคนิคในการปฏิบัติงานในระบบ (e-GP) ระยะที่ 4 โดยการสาธิตการปฏิบัติงานระบบการจัดซื่้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 4 และสาธิตการบันทึกข้อมูลในระบบ (e-GP) " รุ่นที่ 1 - รุุ่นที่ 5new3-(2).gif
pdf.png ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การจัดทำ TOR ที่ดีและถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อลดความเสี่ยงในการร้องเรียนอุทธรณ์หรือถูกต้องสอบจากหน่วยงานภายนอก รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5new3-(2).gif
pdf.png ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติการออกแบบ การจ้างออกแบบและการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้าง" รุ่นที่ 1 - รุุ่นที่ 6new3-(2).gif
pdf.png ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "ขั้นตอน ภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธีเพื่อปรับพื้นฐานการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5new3-(2).gif
pdf.png ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรความมั่นคงศึกษา (ระดับต้น) รุ่นที่ 4new3-(2).gif
pdf.png ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร The Media รุ่นที่ 3new3-(2).gif
pdf.png ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการฝุึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคดิจิทัลเครือข่ายภาครัฐ" รุ่นที่ 1new3-(2).gif
pdf.png สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญส่งบุุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปี 2566new3-(2).gif
pdf.png ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร "แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และตรวจรับพัสดุให้โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันการตรวจสอบหรือถูกทักท้่วงและตั้งข้่อสังเกตจากสำนักงานตรวจตเงินแผ่นดิน" รุ่นที่1 - รุ่นที่ 5new3-(2).gif
pdf.png ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร "แนวทางกำหนดราคากลางและการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และแนววินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจ้ดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเกี่ยวกับกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างที่มีปัญหา" รุ่นที่1 - รุ่นที่ 5new3-(2).gif
pdf.png ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร "แนวทางการแก้ไขประเด็นปัญหาจากแนววินิจฉัยการทุจริตในกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและมาตรการป้องกันทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561"รุ่นที่1 - รุ่นที่ 5new3-(2).gif
pdf.png ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ2566 หลักสูตร "เทคนิคการเบิกเงินจากคลัง การบันทึกบัญชีภาครัฐ และข้อควรระวังไม่ให้เกิดความผิดพลาดจาการเบิกจ่ายเงินจนต้องรับผิดทางวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พร้อมกรณีศึกษา" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5new3-(2).gif
pdf.png ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร "รุ้เท่าทันกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และแนวทางกาาตรวจสอบการไต่สวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ช.เกี่ยวกับความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ทำให้ต้องรับผิดทางวินัยการเงินการคลัง" รุ่นที่1 - รุ่นที่ 5new3-(2).gif
pdf.png ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลการ ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร "แนวทางการป้องกันความผิดต่อการปฏิบัติงานว่าด้วยการป้องกันและปรามปราบทุจริตตามกฎหมาย ปปช.และแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างตามแนววินิจฉัยของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ" รุ่นที่1 - รุ่นที่ 5new3-(2).gif
pdf.png ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร "รู้เท่าทันมาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐจากองค์กรอิสระที่เข้ามาควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5new3-(2).gif
pdf.png ขอเชิญเจ้าหน้าที่อบรมหลักสูตร Cyber Security Management #1new3-(2).gif
pdf.png ขอความอนุ่เคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกnew3-(2).gif
pdf.png สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ขอส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ กับ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ ของหน่วยงานภาครัฐ"new3-(2).gif
pdf.png มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองจัดโครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระบวนการยุติธรรมทางปกครองรุ่นที่ ๑ (บสป.๑)new3-(2).gif
pdf.png วิทยาลัยการตำรวจ เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 10new3-(2).gif
pdf.png สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกnew3-(2).gif
pdf.png สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เชิญชวนลงทะเบียนเข้าร่วมงาน "นิด้ากับการสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยอย่างยั่งยืน"new3-(2).gif
pdf.png สถาบันวิทยาการ (TRIS Acadamy of Managemanet) ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมเดือนธันวาคม ๒๕๔๕ new3-(2).gif
pdf.png เชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ (ออนไลน์) ในหัวข้อ "Smart City : พลิกประเทศ ให้คนสร้างเมืองสู่เมืองสร้างคน" 
pdf.png ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หลักสูตรพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานสารบรรณตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
pdf.png ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หลักสูตรแนวทางการป้องกันความผิดต่อการปฏิบัติงานว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามกฎหมาย
pdf.png ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หลักสูตรเทคนิคการบันทึกบัญชี การนำเสนองบการเงิน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
pdf.png ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) Doctor of Philosophy Program in Governanve and Development
pdf.png ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP:Business Continuity Plan)
pdf.png ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร Development Administrator in Digital Era (DAD) รุ่นที่ 7
pdf.png มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร เทคนิคการออกแบบและจัดทำแบบฟอร์ม/เอกสาร PDPA ให้ชอบด้วยกฎหมาย (Onsite) ปี ๒๕๖๕ รุ่นที่ ๒-๒ ก.ย.๖๕ 
pdf.png สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การเสวนาวิชาการหัวข้อ "นวัตกรรมการสื่อสารและการสร้างสรรค์เนื้อหาออนไลน์ กับความท้าทายจากมาตรการ
PDPA" (รูปแบบเสวนาวิชาการแบบ Hybrid)-๑๑ ส.ค.๖๕
pdf.png มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) ประชาสัมพันธ์การสัมนาวิชาการ (ออนไลน์) ในหัวข้อ "EV ECOSYSTEM เมกะเทรนด์พลิกโฉมประเทศไทย"-๒ ก.ย.๖๕
pdf.png กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนองค์กรต้านทรัพยากรมนุษย์สู่ยุคติจิทัสรุ่น ๒ (Hybrid Learning)-๒๐ ก.ย.๖๕
pdf.png กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรธรรมาภิบาลข้อมูล และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรุ่น ๖ (Hybrid Learning)-๒๘ ก.ย.๖๕
pdf.png มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและชับเคลื่อนองค์กร" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รุ่นที่ ๑๑ (ออนไลน์)-๑ ก.ย.๖๕
pdf.png มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร (มหานคร รุ่น ๑๐)-๑๕ ส.ค.๖๕
pdf.png สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญาโทและปริญญาเอก - ๓๐ ส.ค.๖๕
pdf.png

สภาสถาปนิก ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร "รู้จักสถาปนิก สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ ๔"-๙ ก.ย.๖๕ 

pdf.png

เชิญชวนลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและระตับนานาชาติ (The 2022 National and International Conference of The National Institute of Development Administration: NIC-NIDA 2022)-๑๕ ส.ค.๖๕