กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
Secretariat Department Office of the Permanent secretary for Defence

 

 

 
 
         
       
         
    เอกสาร วันที่เผยแพร่เอกสาร  
         
  pdf-(1).gif ใบสมัครสอบคัดเลือกนายทหารประทวนที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี เพื่อเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร new3-(2).gif ๑ เม.ย.๖๔  
         
  pdf-(1).gif ขอบเขตวิชาสอบ การสอบคัดเลือกนายทหารชั้นประทวนที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี เพื่อเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔new3-(2).gif ๑ เม.ย.๖๔  
         
  pdf-(1).gif ตำแหน่งที่เปิดสอบแผนการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี เพื่อเลื่อนฐำนะเป็นนำยทหารสัญญาบัตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑๒ อัตรา)new3-(2).gif ๑ เม.ย.๖๔  
         
  pdf-(1).gif การสอบคัดเลือกนายหารประทวนที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีเพื่อเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรประกอบคำสั่ง สป. (เฉพาะ) ที่ ๒๖/๖๒ ลง ๒๔ ม.ค.๖๒new3-(2).gif ๑ เม.ย.๖๔  
         
  pdf-(1).gif ขออนุมัติประกาศสอบคัดเลือกกำลังพลของ สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔new3-(2).gif ๑ เม.ย.๖๔  
         
       
 
 
 
   
 
 
เอกสาร
วันที่เผยแพร่เอกสาร
 
         
  pdf-(1).gif ใบสมัครสอบคัดเลือก พลทหารประจำการ (พลอาสาสมัคร) ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรของ สป.new3-(2).gif ๑ เม.ย.๖๔  
         
  pdf-(1).gif ขอบเขตวิชาสอบ การสอบคัดเลือก พลอาสาสมัคร หรือลูกจ้าง หรือพนักงานราชการเข้ารับการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔new3-(2).gif ๑ เม.ย.๖๔  
         
  pdf-(1).gif ตำแหน่งที่เปิดสอบแผนการสอบคัดเลือก พลอาสาสมัคร หรือลูกจ้าง หรือพนัหงานราชการ เข้ารับการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๗ อัตรา)new3-(2).gif  ๑ เม.ย.๖๔  
         
  pdf-(1).gif หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก พลทหารประจำการ (พลอาสาสมัคร) ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ในสังกัด สป. เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรของ สป.new3-(2).gif ๑ เม.ย.๖๔  
         
  pdf-(1).gif อนุมัติประกาศรับสมัครสอบคัดเลิอกกำลงพลของ สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔new3-(2).gif ๑ เม.ย.๖๔