การสอบคัดเลือกนายทหารประทวนที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี
เพื่อเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร

ประเภทไฟล์ ชื่อไฟล์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกกำลังพลภายใน สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ผลการสอบภาควิชาการ การสอบคัดเลือกนายทหารประทวนที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีเพื่อเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร  new3-(2).gif
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก นายทหารประทวนที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีเพื่อเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร 
กำหนดการสอบคัดเลือก และแผนที่สถานที่สอบ
กำหนดการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
อนุมัติจัดการสอบคัดเลือกกำลังพลภายใน สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ผนวก ข การสอบคัดเลือกนายยทหารประทวนที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี เพื่อเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร 
ใบสมัครสอบคัดเลือกนายทหารประทวนที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี เพื่อเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
ใบสมัครสอบคัดเลือกนายทหารประทวนที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี เพื่อเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
ขอบเขตวิชาสอบ การสอบคัดเลือกนายทหารประทวนที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี เพื่อเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓
ตำแหน่งที่เปิดสอบแผนการสอบคัดเลือก นายทหารประทวนที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี เพื่อเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

วิชาที่สอบ

วิชาทั่วไป
รหัส 401 ประจำแผนกนโยบายและแผน กนพ.สพร.กห.
รหัส 402 ประจำแผนกพัฒนาระบบราชการ กนพ.สพร.กห.
รหัส 403 ประจำแผนกจัดทำความตกลงต่างประเทศ กมค.สนย.สนผ.กห.
รหัส 404 ประจำแผนกสรรหาและพัฒนากำลังพล กพพ.สนผพ.สม.
รหัส 405 ประจำแผนกตรวจสอบระเบียบข้อบังคับ กรบ.สม.
รหัส 406 ประจำแผนกบริการ กลาง.สงป.กห.
รหัส 407 ประจำแผนกตรวจและร่างกฎหมาย กกต.ธน.
รหัส 408 ประจำแผนกกำลังพล กลาง.ศอพท.
รหัส 409 นายทหารซ่อมบำรุง กรง.รภท.ศอพท.
รหัส 410 ประจำแผนกธุรการและกำลังพล กลาง.รภท.ศอพท.
รหัส 411 ประจำแผนกธุรการและกำลังพล รง.ตวพ.ศอว.ศอพท.
รหัส 412 ผช.นายทหารบัญชี สกง.อท.ศอพท.
รหัส 413 ประจำแผนกตรวจสอบและเก็บหลักฐาน กบง.กง.กห.
รหัส 414 ผช.นายทหารบัญชี สกง.ศพปน.พท.ศอพท.
รหัส 415 ประจำแผนกติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย กบว.สนป.วท.กห.
รหัส 416 ประจำแผนกการจัดหาที่ ๑ กจห.สสน.สป.
รหัส 417 นายทหารตรวจสอบภายใน ศอว.ศอพท.
รหัส 418 นายทหารตรวจสอบภายใน ศพปน.พท.ศอพท.
             

การสอบคัดเลือก พลทหารประจาการ (พลอาสาสมัคร) ลูกจ้าง และพนักงานราชการ
ในสังกัด สป. เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรของ สป.      

ประเภทไฟล์ ชื่อไฟล์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกกำลังพลภายใน สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ new3-(2).gif
ผลการสอบภาควิชาการ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรของ สป. new3-(2).gif
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก พลอาสาสมัคร หรือลูกจ้าง หรือพนักงานราชการ เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน 
กำหนดการสอบคัดเลือก และแผนที่สถานที่สอบ
กำหนดการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
อนุมัติจัดการสอบคัดเลือกกำลังพลภายใน สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก พลทหารประจาการ (พลอาสาสมัคร) ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ในสังกัด สป. เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต่ากว่าชั้นสัญญาบัตรของ สป.
ใบสมัครสอบคัดเลือก พลทหารประจำการ (พลอาสาสมัคร) ลูกจ้าง และพนักงานราชการเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรของ สป.
ใบสมัครสอบคัดเลือก พลทหารประจำการ (พลอาสาสมัคร) ลูกจ้าง และพนักงานราชการเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรของ สป.
ขอบเขตวิชาสอบ การสอบคัดเลือก พลอาสาสมัคร หรือลูกจ้าง หรือพนักงานราชการเข้ารับราชการเป็นนายทหารชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ตำแหน่งที่เปิดสอบแผนการสอบคัดเลือก พลอาสาสมัคร หรือลูกจ้าง หรือพนักงานราชการเข้ารับราชการเป็นนายทหารชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

วิชาที่สอบ

วิชาทั่วไป
รหัส 501 กลุ่มตำแหน่งเสมียนทั่วไป (๑๐)
รหัส 502 กลุ่มเสมียนการเงิน (๒)
รหัส 503 กลุ่มตำแผน่ง พัน รวป.สป. (๒)
รหัส 504 กลุ่มตำแหน่งพลขับรถ (๓)
รหัส 505 ช่างภาพ แผนกการภาพ กองผลิตสื่อ สลก.สป.
รหัส 506 นายสิบคลังวัตถุดิบ แผนกคลังวัตถุดิบ กสล.รภท.ศอพท.
รหัส 507 ช่างซ่อมเครื่องจักรกล แผนกซ่อมบำรุง กองการผลิตต้นแบบ รง.ตวพ.ศอว.ศอพท.
รหัส 508 เจ้าหน้าที่เทคนิคแผนกโทรคมนาคม กสส.ทสอ.กห.
รหัส 509 ช่างเขียนแบบ แผนกวิศวกรรม กอบ.สยธ.สสน.สป.
รหัส 510 ช่างไฟฟ้า แผนกปฏิบัติงานช่างที่ ๑ กกส.สยธ.สสน.สป.
รหัส 511 พลขับ ตอนรถ จยย.มว.ยน.ร้อย.บก. พัน.รวป.สป.
รหัส 512 รองหัวหน้าชุดปฏิบัติการข่าวที่ ๑ ตอนปฏิบัติการข่าว พัน.รวป.สป.
รหัส 513 นายสิบเภสัชกรรม กองเภสัชกรรม สนพ.สสน.สป.
 
 
 

 

 
 
กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ที่ตั้ง : .ในศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โทร. ๐-๒๒๒๒-๘๘๓๗
ติดต่อผู้จัดทำเว็บไซต์ โทร. ๐-๒๖๒๒-๓๑๓๐  admin.sd@mod.go.th

 
สถิติผู้เข้าชม