ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
(ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธ.ค.๖๔) new3-(2).gif

ooo.png

 

*** อนุมัติจัดการสอบคัดเลือกกำลังพลของ สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   *** 

 

 

**รายชื่อกำลังพลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก**
กำลังพลภายในของ สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
 

Presentation1-(1).png
 

 


Untitled-2-(1).png   UserManualFinal-(2).png

 
- ประกาศห้องสอบกำลังพลภายใน สป.  (รหัส ๔) 
- ประกาศห้องสอบกำลังพลภายใน สป.  (รหัส ๕) 
- การแต่งกายสอบภายใน 
- แบบคัดกรองสุขภาพผู้เข้าสอบคัดเลือก ๓ ก.ค.๖๔ 
- แผนที่ ม.รังสิต 
- แผนที่ภายใน ม.รังสิต 


 

การสอบคัดเลือกนายทหารประทวนที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี
เพื่อเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร

ประเภทไฟล์ ชื่อไฟล์
ประกาศผลการสอบภาควิชาการ new3-(2).gif
กำหนดการสอบคัดเลือกฯ 
ใบสมัครสอบคัดเลือกนายทหารประทวนที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี เพื่อเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร 
ขอบเขตวิชาสอบ การสอบคัดเลือกนายทหารชั้นประทวนที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี เพื่อเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ตำแหน่งที่เปิดสอบแผนการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี เพื่อเลื่อนฐำนะเป็นนำยทหารสัญญาบัตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑๒ อัตรา)
การสอบคัดเลือกนายหารประทวนที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีเพื่อเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรประกอบคำสั่ง สป. (เฉพาะ) ที่ ๒๖/๖๒ ลง ๒๔ ม.ค.๖๒
ขออนุมัติประกาศสอบคัดเลือกกำลังพลของ สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

วิชาที่สอบ

รหัส 4xx
รหัส 401 นายทหารสารบรรณและธุรการ กรภ.สนผ.กห
รหัส 402 ประจำแผนกรวบรวม กขว.สปช.สนผ.กห
รหัส 403 ประจำแผนกติดตามและประเมินผล กกขท.สกกห.สม
รหัส 404 ประจำกองงานกิจการยุติธรรมทหาร สตท
รหัส 405 ประจำแผนกงานติดตามและประสานการปฏิบัติกองคุ้มครองพยาน ธน
รหัส 406 นายทหารส่งกำลัง แผนกการส่งกำลัง กลาง.ศอพท
รหัส 407 นายทหารส่งกำลัง แผนกการส่งกำลัง กสล.พท.ศอพท
รหัส 408 นายทหารซ่อมบำรุง กรง.รภท.ศอพท
รหัส 409 นายทหารธุรการกำลังพล แผนกธุรการกำลังพล รง.กสย.ศอว.ศอพท
รหัส 410 ผช.นายทหารบัญชี สกง.พท.ศอพท
รหัส 411 นายทหารสารบรรณและธุรการ สนพ.สสน.สป
รหัส 412 นายทหารตรวจสอบภายใน รภท.ศอพท
             

การสอบคัดเลือก พลทหารประจาการ (พลอาสาสมัคร) ลูกจ้าง และพนักงานราชการ
ในสังกัด สป. เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรของ สป.      

ประเภทไฟล์ ชื่อไฟล์
ประกาศผลการสอบภาควิชาการ new3-(2).gif
กำหนดการสอบคัดเลือกฯ 
ใบสมัครสอบคัดเลือก พลทหารประจำการ (พลอาสาสมัคร) ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรของ สป.
ขอบเขตวิชาสอบ การสอบคัดเลือก พลอาสาสมัคร หรือลูกจ้าง หรือพนักงานราชการเข้ารับการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ตำแหน่งที่เปิดสอบแผนการสอบคัดเลือก พลอาสาสมัคร หรือลูกจ้าง หรือพนัหงานราชการ เข้ารับการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๗ อัตรา) 
หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก พลทหารประจำการ (พลอาสาสมัคร) ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ในสังกัด สป. เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรของ สป.
อนุมัติประกาศรับสมัครสอบคัดเลิอกกำลงพลของ สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

วิชาที่สอบ

รหัส 5xx
501 เสมียนธุรการและกำลังพล ตอน บก.พัน ร้อย บก.พัน.รวป.สป.(1),เสมียน กกต.ธน.(1)
502 พลขับรถ แผนกขนส่ง กกบ.รวท.อท.ศอพท.(2)
503 เสมียนแผนกวิชา กวก.กง.กห
504 ช่างเขียนแบบ แผนกวิศวกรรม กอบ.สยธ.สสน.สป
505 ช่างทั่วไปแผนกบริการ กลาง.รภท.ศอพท
 
 
 

 

 

 

กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ที่ตั้ง : .ในศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โทร. ๐-๒๒๒๒-๘๘๓๗
ติดต่อผู้จัดทำเว็บไซต์ โทร. ๐-๒๖๒๒-๓๑๓๐  admin.sd@mod.go.th

 
สถิติผู้เข้าชม