กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
Secretariat Department Office of the Permanent secretary for Defence

การสอบคัดเลือกกำลังพลภายใน สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

 
  pdf.PNG - ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกกำลังพลภายในของ สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ new3-(2).gif  
  pdf.PNG - ประกาศผลการสอบภาควิชาการ    
  pdf.PNG - การปฏิบัติและห้องสอบของผู้เข้าสอบภาควิชาการสำหรับกำลังพลภายใน สป.   
  pdf.PNG - กำหนดการสอบสมรรถภาพร่างกาย   
  pdf.PNG - กำหนดการสอบภาคปฏิบัติ   
  pdf.PNG - กำหนดการสอบสัมภาษณ์   
  pdf.PNG - อนุมัติรายชื่อกำลังพลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกกำลังพลภายใน สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   
  pdf.PNG - อนุมัติการจัดการสอบคัดเลือกกำลังพลภายใน สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 
pdf.PNG
- ผนวก ก การสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเพื่อเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร  
 
pdf.PNG
- ผนวก ข การสอบคัดเลือกนายทหารประทวนมีมีคุณวุฒิปริญญาตรีเพื่อเลือนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร  
 
pdf.PNG
- ผนวก ค การสอบคัดเลือก พลทหารประจำการ (พลอาสาสมัคร) ลูกจ้าง และพนักงานราชการในสังกัด สป.
เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรของ สป.
 
 
 
asd.PNG

ระยะเวลาในการรับสมัคร : พฤหัสบดี ๑๖ มิ.ย. – ศุกร์ ๑๕ ก.ค.๖๕

 


การสอบคัดเลือกนายทหารประทวน เพื่อเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
(รหัส ๑๐๑ - ๑๐๓)
pdf.PNG
ตำแหน่งที่เปิดสอบ    
pdf-(1).PNG
ขอบเขตวิชาสอบ
   
 
วิชาที่สอบ
๑. วิชาทั่วไป  
 
zip.PNG
- รหัส ๑xx (วิชาแบบธรรมเนียมทหารและวิชาระเบียบงานสารบรรณ)  
 
 
๒. วิชาเฉพาะตำแหน่ง  
 
zip.PNG
- รหัส ๑๐๑ นายทหารเสนารักษ์ พัน.รวป.สป.  
 
zip.PNG
- รหัส ๑๐๒ ประจำแผนกประสานงานนายทหารนอกประจำการ กบพ.สกพ.สม.  
 
zip.PNG
- รหัส ๑๐๓ นายทหารประจำโรงงาน โรงงานผลิตดินส่งกระสุน กรง.รวท.อท.ศอพท.  
 
 

 

การสอบคัดเลือกนายทหารประทวนที่มีคุณวุฒิปริญาตรี เพื่อเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
(รหัส ๒๐๑ - ๒๑๒)
pdf.PNG
ตำแหน่งที่เปิดสอบ    
pdf.PNG
ขอบเขตวิชาสอบ    
 
วิชาที่สอบ
๑. วิชาทั่วไป  
 
zip.PNG
- รหัส ๒xx (การจัดส่วนราชการ, แบบธรรมเนียมทหาร, ระเบียบงานสารบรรณ, ความรู้ทั่วไป)  
 
 
๒. วิชาเฉพาะตำแหน่ง  
 
zip.PNG
- รหัส ๒๐๑ ประจำแผนกรักษาความปลอดภัยบุคคลและเอกสาร กรภ.สนผ.กห.  
 
zip.PNG
- รหัส ๒๐๒ ประจำแผนกรับส่ง กลาง.สม.  
 
zip.PNG
- รหัส ๒๐๓ เจ้าหน้าที่งบประมาณ ศพปน.พท.ศอพท.  
 
zip.PNG
- รหัส ๒๐๔ ประจำแผนกตรวจและร่างกฎหมาย กกต.ธน.  
 
zip.PNG
- รหัส ๒๐๕ ประจำแผนกสงเคราะห์ทางกฎหมาย ๑ กสกม.ธน.  
 
zip.PNG
- รหัส ๒๐๖ ประจำแผนกงานพิเศษ กนท.ธน.  
 
zip.PNG
- รหัส ๒๐๗ ประจำแผนกสงเคราะห์ทางกฎหมาย ๒ กสกม.ธน.  
 
zip.PNG
- รหัส ๒๐๘ ประจำแผนกหนังสืออนุญาตโรงงานผลิตอาวุธ กคร.อท.ศอพท.  
 
zip.PNG
- รหัส ๒๐๙ นายทหารควบคุม ส่วนเครื่องจักรกล แผนกเครื่องจักรกลและตรวจสอบชิ้นส่วน กองการผลิต รง.ปค.ศอว.ศอพท.  
 
zip.PNG
- รหัส ๒๑๐ ประจำแผนกบัญชีคุม กลาง.รภท.ศอพท.  
 
zip.PNG
- รหัส ๒๑๑ ผช.นายทหารควคุมการเบิกจ่าย สกง.อท.ศอพท.  
 
zip.PNG
- รหัส ๒๑๒ ประจำสายตรวจที่ ๓ กตน.๔ สตน.กห.  
       
       

การสอบคัดเลือก พลอาสาสมัคร หรือลูกจ้าง หรือพนักงาราชการ เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน
(รหัส ๓๐๑ - ๓๐๖)
pdf.PNG
ตำแหน่งที่เปิดสอบ    
pdf.PNG
ขอบเขตวิชาสอบ    
 
วิชาที่สอบ
๑. วิชาทั่วไป  
 
zip.PNG
- รหัส ๓xx (การจัดส่วนราชการ กห., แบบธรรมเนียมทหาร, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ)  
 
 
๒. วิชาเฉพาะตำแหน่ง  
 
zip.PNG
- รหัส ๓๐๑ กลุ่มตำแหน่งเสมียนทั่วไป  
 
zip.PNG
- รหัส ๓๐๒ กลุ่มตำแหน่งเทคนิค  
 
zip.PNG
- รหัส ๓๐๓ ช่างไฮดรอลิกส์ ส่วนประกอบรวม แผนกเชื่อมโลหะและประกอบรวม กองการผลิต รง.ปค.ศอว.ศอพท.  
 
zip.PNG
- รหัส ๓๐๔ ช่างไฮดรอลิกส์ ส่วนประกอบรวม แผนกเชื่อมโลหะและประกอบรวม กองการผลิต รง.ปค.ศอว.ศอพท.  
 
zip.PNG
- รหัส ๓๐๕ เสมียนการเงิน รง.กสย.ศอว.ศอพท.  
 
zip.PNG
- รหัส ๓๐๖ เจ้าหน้าที่ประมาณการ แผนกประมาณการสถิติ กอบ.สยธ.สสน.สป.  

จัดทำข้อมูลโดย กพพ.สนผพ.สม. (แผนกสรรหาและพัฒนากำลังพลฯ โทร. ๐ ๒๒๒๖ ๑๓๙๗ โทร.ทหาร ๕๒ ๕๓๓๙๔)