กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
Secretariat Department Office of the Permanent secretary for Defence

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก, เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ และเหรียญจักรมาลา

ประจำปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประเภท
ราชกิจจานุเบกษา
2550
ชั้นสายสะพาย ข้าราชการทหารและคู่สมรส เล่ม 124 ตอนที่ 18 ข ลง 5 ธ.ค.50 (เล่มที่ 1)
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ข้าราชการทหาร เล่ม 125 ตอนที่ 13 ข ลง 25 มิ.ย.51 (เล่มที่ 2)
ลูกจ้างประจำ เล่ม 125 ตอนที่ 13 ข ลง 25 มิ.ย.51 (เล่มที่ 12)
พนักงาน อผศ. เล่ม 125 ตอนที่ 13 ข ลง 25 มิ.ย.51 (เล่มที่ 13)
พนักงานราชการ -
เหรียญจักรมาลา เล่ม 125 ตอนที่ 13 ข ลง 25 มิ.ย.51 (เล่มที่ 15)
ดิเรกคุณาภรณ์ ผู้กระทำความดีความชอบ เล่ม 125 ตอนที่ 2 ข ลง 7 ม.ค.51
2551
ชั้นสายสะพาย ข้าราชการทหารและคู่สมรส เล่ม 125 ตอนที่ 17 ข ลง 18 ธ.ค.51 (เล่มที่ 1)
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ข้าราชการทหาร เล่ม 126 ตอนที่ 11 ข ลง 15 ส.ค.52 (เล่มที่ 2)
ลูกจ้างประจำ เล่ม 126 ตอนที่ 11 ข ลง 15 ส.ค.52 (เล่มที่ 12)
พนักงาน อผศ. เล่ม 126 ตอนที่ 11 ข ลง 15 ส.ค.52 (เล่มที่ 13)
พนักงานราชการ -
เหรียญจักรมาลา เล่ม 126 ตอนที่ 11 ข ลง 15 ส.ค.52 (เล่มที่ 15)
ดิเรกคุณาภรณ์ ผู้กระทำความดีความชอบ เล่ม 126 ตอนที่ 2 ข ลง 25 ก.พ.52
2552
ชั้นสายสะพาย ข้าราชการทหารและคู่สมรส เล่ม 126 ตอนที่ 16 ข ลง 4 ธ.ค.52 (เล่มที่ 1)
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ข้าราชการทหาร เล่ม 127 ตอนที่ 6 ข ลง 6 มิ.ย.53 (เล่มที่ 2)
ลูกจ้างประจำ เล่ม 127 ตอนที่ 6 ข ลง 6 มิ.ย.53 (เล่มที่ 12)
พนักงาน อผศ. เล่ม 127 ตอนที่ 6 ข ลง 6 มิ.ย.53 (เล่มที่ 13)
พนักงานราชการ -
เหรียญจักรมาลา เล่ม 127 ตอนที่ 6 ข ลง 6 มิ.ย.53 (เล่มที่ 15)
ดิเรกคุณาภรณ์ ผู้กระทำความดีความชอบ เล่ม 126 ตอนที่ 17 ข ลง 5 ธ.ค.52
2553
ชั้นสายสะพาย ข้าราชการทหารและคู่สมรส เล่ม 127 ตอนที่ 14 ข ลง 8 ธ.ค.53
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ข้าราชการทหาร เล่ม 128 ตอนที่ 16 ข ลง 28 ส.ค.54 (เล่มที่ 2)
ลูกจ้างประจำ เล่ม 128 ตอนที่ 16 ข ลง 28 ส.ค.54 (เล่มที่ 12)
พนักงาน อผศ. เล่ม 128 ตอนที่ 16 ข ลง 28 ส.ค.54 (เล่มที่ 13)
พนักงานราชการ เล่ม 128 ตอนที่ 16 ข ลง 28 ส.ค.54 (เล่มที่ 14)
เหรียญจักรมาลา เล่ม 128 ตอนที่ 16 ข ลง 28 ส.ค.54 (เล่มที่ 15)
ดิเรกคุณาภรณ์ ผู้กระทำความดีความชอบ เล่ม 128 ตอนที่ 3 ข ลง 16 ก.พ.54
2554
ชั้นสายสะพาย ข้าราชการทหารและคู่สมรส เล่ม 128 ตอนที่ 24 ข ลง 2 ธ.ค.54
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ข้าราชการทหาร เล่ม 129 ตอนที่ 24 ข ลง 27 มิ.ย.55 (เล่มที่ 2)
ลูกจ้างประจำ เล่ม 129 ตอนที่ 24 ข ลง 27 มิ.ย.55 (เล่มที่ 12)
พนักงาน อผศ. เล่ม 129 ตอนที่ 24 ข ลง 27 มิ.ย.55 (เล่มที่ 13)
พนักงานราชการ เล่ม 129 ตอนที่ 24 ข ลง 27 มิ.ย.55 (เล่มที่ 14)
เหรียญจักรมาลา เล่ม 129 ตอนที่ 24 ข ลง 27 มิ.ย.55 (เล่มที่ 15)
ดิเรกคุณาภรณ์ ผู้กระทำความดีความชอบ เล่ม 128 ตอนที่ 25 ข ลง 2 ธ.ค.54
2555
ชั้นสายสะพาย ข้าราชการทหารและคู่สมรส เล่ม 129 ตอนที่ 35 ข ลง 3 ธ.ค.55
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ข้าราชการทหาร เล่ม 130 ตอนที่ 16 ข ลง 14 ก.ค.56 (เล่มที่ 2)
ลูกจ้างประจำ เล่ม 130 ตอนที่ 16 ข ลง 14 ก.ค.56 (เล่มที่ 12)
พนักงาน อผศ. เล่ม 130 ตอนที่ 16 ข ลง 14 ก.ค.56 (เล่มที่ 13)
พนักงานราชการ เล่ม 130 ตอนที่ 16 ข ลง 14 ก.ค.56 (เล่มที่ 14)
เหรียญจักรมาลา เล่ม 130 ตอนที่ 16 ข ลง 14 ก.ค.56 (เล่มที่ 15)
ดิเรกคุณาภรณ์ ผู้กระทำความดีความชอบ เล่ม 130 ตอนที่ 4 ข ลง 28 ม.ค.56
2556
ชั้นสายสะพาย ข้าราชการทหารและคู่สมรส เล่ม 130 ตอนที่ 30 ข ลง 6 ธ.ค.56
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ข้าราชการทหาร เล่ม 131 ตอนที่ 11 ข ลง 15 พ.ค.57 (เล่มที่ 2)
ลูกจ้างประจำ เล่ม 131 ตอนที่ 11 ข ลง 15 พ.ค.57 (เล่มที่ 12)
พนักงาน อผศ. เล่ม 131 ตอนที่ 11 ข ลง 15 พ.ค.57 (เล่มที่ 13)
พนักงานราชการ เล่ม 131 ตอนที่ 11 ข ลง 15 พ.ค.57 (เล่มที่ 14)
เหรียญจักรมาลา เล่ม 131 ตอนที่ 11 ข ลง 15 พ.ค.57 (เล่มที่ 15)
ดิเรกคุณาภรณ์ ผู้กระทำความดีความชอบ เล่ม 130 ตอนที่ 23 ข ลง 24 ต.ค.56
2557
ชั้นสายสะพาย ข้าราชการทหารและคู่สมรส เล่ม 131 ตอนที่ 27 ข ลง 3 ธ.ค.57
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ข้าราชการทหาร เล่ม 132 ตอนที่ 17 ข ลง 2 มิ.ย.58 (เล่มที่ 2)
ลูกจ้างประจำ เล่ม 132 ตอนที่ 17 ข ลง 2 มิ.ย.58 (เล่มที่ 12)
พนักงาน อผศ. เล่ม 132 ตอนที่ 17 ข ลง 2 มิ.ย.58 (เล่มที่ 13)
พนักงานราชการ เล่ม 132 ตอนที่ 17 ข ลง 2 มิ.ย.58 (เล่มที่ 14/5)
เหรียญจักรมาลา เล่ม 132 ตอนที่ 17 ข ลง 2 มิ.ย.58 (เล่มที่ 15)
ดิเรกคุณาภรณ์ ผู้กระทำความดีความชอบ เล่ม 132 ตอนที่ 1 ข ลง 9 ม.ค.58
2558
ชั้นสายสะพาย ข้าราชการทหารและคู่สมรส เล่ม 132 ตอนที่ 31 ข ลง 4 ธ.ค.58 
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ข้าราชการทหาร เล่ม 133 ตอนที่ 14 ข ลง 30 พ.ค.59 (เล่มที่ 2) 
ลูกจ้างประจำ เล่ม 133 ตอนที่ 14 ข ลง 30 พ.ค.59 (เล่มที่ 12) 
พนักงาน อผศ. เล่ม 133 ตอนที่ 14 ข ลง 30 พ.ค.59 (เล่มที่ 13) 
พนักงานราชการ เล่ม 133 ตอนที่ 14 ข ลง 30 พ.ค.59 (เล่มที่ 14/7) 
เหรียญจักรมาลา เล่ม 133 ตอนที่ 14 ข ลง 30 พ.ค.59 (เล่มที่ 15) 
ดิเรกคุณาภรณ์ ผู้กระทำความดีความชอบ เล่ม 132 ตอนที่ 32 ข ลง 4 ธ.ค.58 
2560
ชั้นสายสะพาย ข้าราชการทหารและคู่สมรส เล่ม 134 ตอนที่ 47 ข ลง 28 ก.ย.60                     gif-new.gif
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ข้าราชการทหาร เล่ม 134 ตอนที่ 52 ข ลง 16 ต.ค.60 (เล่มที่ 2)       gif-new.gif
ลูกจ้างประจำ เล่ม 134 ตอนที่ 52 ข ลง 16 ต.ค.60 (เล่มที่ 12)     gif-new.gif
พนักงาน อผศ. เล่ม 134 ตอนที่ 52 ข ลง 16 ต.ค.60 (เล่มที่ 13)     gif-new.gif
พนักงานราชการ เล่ม 134 ตอนที่ 52 ข ลง 16 ต.ค.60 (เล่มที่ 14/11)gif-new.gif
เหรียญจักรมาลา เล่ม 134 ตอนที่ 52 ข ลง 16 ต.ค.60 (เล่มที่ 15)     gif-new.gif
ดิเรกคุณาภรณ์ ผู้กระทำความดีความชอบ เล่ม 134 ตอนที่ 48 ข ลง 28 ก.ย.60                     gif-new.gif

เผยแพร่ข้อมูลโดย    แผนกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กองบริการกำลังพล สำนักงานกำลังพล กรมเสมียนตรา
                        โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๒๖๒๗