๑๙ ต.ค.๖๕, ๐๗๔๕ จก.สม. ประกอบพิธีถวายสักการะท้าวเวสสุวัณณ์ ณ บริเวณดาดฟ้าศาลาว่าการกลาโหม ด้านทิศตะวันออก ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อความเป็นสิริมงคล

๑๙ ต.ค.๖๕, ๐๗๔๕
จก.สม. ประกอบพิธีถวายสักการะท้าวเวสสุวัณณ์ ณ บริเวณดาดฟ้าศาลาว่าการกลาโหม ด้านทิศตะวันออก ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อความเป็นสิริมงคล

651019-1651019-2651019-3651019-4651019-5651019-6651019-7651019-8651019-9651019-10