กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
Secretariat Department Office of the Permanent secretary for Defence
 
จัดทำข้อมูลโดย กนผพ.สนผพ.สม. โทร. ๐ ๒๖๒๒-๓๑๒๙ โทร.ทหาร ๕๒ ๕๑๒๘๒
 
 
         
 
 
 
     
 

 

- สายงานนายทหารสัญญาบัตร
   
   
- สายงานนายทหารประทวน