กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
Secretariat Department Office of the Permanent secretary for Defence

ExamHeadBanner.png

จัดทำข้อมูลโดย กนผพ.สนผพ.สม. โทร. ๐ ๒๖๒๒-๓๑๒๙ โทร.ทหาร ๕๒ ๕๑๒๘๒