กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
Secretariat Department Office of the Permanent secretary for Defence
แบบฟอร์ม ข้อมูลกำลังพลของ นขต.สม.
 
หน่วย
 
  สม.ส่วนบังคับบัญชา
  สำนักงานนโยบายและแผนการกำลังพล (สนผพ.สม.)
  - กองนโยบายและแผนกำลังพล (กนผพ.สนผพ.สม.)
  - กองพัฒนากำลังพล (กพพ.สนผพ.สม.)
  - กองกรรมวิธีข้อมูล (กกม.สนผพ.สม.)
  สำนักงานกำลังพล (สกพ.สม.)
  - กองจัดการกำลังพล (กจก.สกพ.สม.)
  - กองการปกครอง (กปค.สกพ.สม.)
  - กองบริการกำลังพล (กบพ.สกพ.สม.)
  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกลาโหม (สกกห.สม.)
  - กองงานคณะกรรมการข้าราชการทหาร (กกขท.สกกห.สม.)
  - กองงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกลาโหม (กกพร.สกกห.สม.)
  - กองพัฒนาค่าตอบแทน (กพต.สกกห.สม.)
  กองกลาง (กลาง.สม.)
  กองระเบียบการ (กรบ.สม.)
  กองสวัสดิการ (กสก.สม.)
  กองอนุศาสนาจารย์ (กอศจ.สม.)
  สำนักงานการเงิน (สกง.สม.)
  สำนักงานงบประมาณ (สง.งป.สม.)
  นายทหารตรวจสอบประจำกรม (นตส.ประจำกรม สม.) 

มีปัญหาข้อขัดข้อง กรุณาติดต่อ แผนกสถิติ กกม.สนผพ.สม. โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๓๑๘๒ โทร.ทหาร ๕๒๕๒๓๑๕