ประเภทไฟล์

แผนงานด้านการกำลังพลของ สป.

นโยบายการกำลังพลของ สป.

แผนการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕

ระเบียบ สป. ว่าด้วยการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร พ.ศ.2554

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

แผนงานการกำลังพลของ สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประเภทไฟล์

การรายงานผล

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการในสังกัด สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงานผลการกวดขันวินัยทหาร

ประเภทไฟล์

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำลังพล

พรบ.วินัยทหาร พ.ศ.๒๔๗๙

พรบ.ยศทหาร พ.ศ.๒๔๙๗

พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗

ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และลดตำแหน่งข้าราชการกลาโหม พ.ศ.๒๕๐๒

ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ.๒๕๐๗

ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารตามคุณวุฒิ พ.ศ.๒๕๒๒

ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยทหารหญิง พ.ศ.๒๕๒๗

ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการทหารพักราชการ พ.ศ.๒๕๒๘

ระเบียบ กห.ว่าด้วยการให้ข้าราชการลาศึกษาในสถานศึกษาของรัฐบาล พ.ศ.๒๔๙๗

ระเบียบ กห.ว่าด้วยผู้ไม่ควรอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ.๒๕๐๗

ระเบียบ กห.ว่าด้วยการแต่งตั้งและเลื่อนยศของข้าราชการทหาร พ.ศ.๒๕๔๑

ระเบียบ กห.ว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๑

คำสั่ง กห.(เฉพาะ) ที่ ๑๗๗/๓๔ เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒

 

 
 
กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ที่ตั้ง : .ในศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โทร. ๐-๒๒๒๒-๘๘๓๗
ติดต่อผู้จัดทำเว็บไซต์ โทร. ๐-๒๖๒๒-๓๑๓๐  admin.sd@mod.go.th

 
สถิติผู้เข้าชม