กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
Secretariat Department Office of the Permanent secretary for Defence
ประเภทไฟล์ ข้อมูลแผนและนโยบาย วันอัพเดท
ข้อมูล
คู่มือองค์ความรู้ของ สม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕new3-(2).gif
๒๐ ก.ย.๖๕
แผนงานการกำลังพลของ สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  new3-(2).gif
๒๘ มี.ค.๖๕
รายงานผลการดำเนินการนำกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราวของ กห. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ new3-(2).gif
๒๘ มี.ค.๖๕
ชื่อตำแหน่งพนักงานราชการ ในคำสั่ง กห. ที่ ๕๗๐/๒๕๔๘  เรื่อง กำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
๑๕
ธ.ค.๖๔
แบบฟอร์มแผนงานการกำลังพลของ สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑๑
ต.ค.๖๔
แบบสรุปผลการจ้างพนักงานราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๑
พ.ย.๖๓
แบบฟอร์มข้อมูลมาตราฐานระบบสารสนเทศพนักงานราชการ (GEIS)

ธ.ค.๖๔
แบบฟอร์มแผนงานการกำลังพลของ สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๒๑
ต.ค.๖๓
แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลบุคลากร ของกระทรวงกลาโห
๗ พ.ค.๖๓
แผนงานการกำลังพลของ สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๓๐ ม.ค.๖๓
แผนการปฎิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ สม. 
๗ พ.ค.๖๓
แผนการปฎิบัติงาน สนผพ.สม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
๗ พ.ค.๖๓
รายงานสถานภาพงบประมานประจำเดือน มี.ค.๖๒ 
๗ พ.ค.๖๓
รายงานสถานภาพงบประมานประจำเดือน ก.ย.๖๑ 
๗ พ.ค.๖๓
การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๗ พ.ค.๖๓
คำสั่ง สป.(เฉพาะ) ที่ ๔๘๕/๕๕ ลง ๑๐ ก.ย.๕๕ เรื่อง นโยบายการกำลังพลของ สป.
๗ พ.ค.๖๓
รายงานสถานภาพงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
๗ พ.ค.๖๓
รายงานสถานภาพงบประมาณห้วง ๖ เดือน (ต.ค.๖๑ - มี.ค.๖๒)  
๗ พ.ค.๖๓
แผนการปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ สม.
๗ พ.ค.๖๓
การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (วาระ เม.ย.๖๒) 
๑๓ พ.ค.๖๒
การปรับปรุงแก้ไขและกำหนดชื่อตำแหน่งพนักงานราชการ จากที่กำหนดใน คำสั่ง กห ที่ ๕๗๐/๒๕๔๘ ลง ๒๙ ก.ค.๔๘ เรื่อง กำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ 
๔ ม.ค.๖๒
แผนงานการกำลังพลของ สป. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
๙ ต.ค.๖๑
ผนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 
๔ ต.ค.๖๑
แผนการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ 
๔ ต.ค.๖๑
การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (วาระ เม.ย.๖๑) 
๗ มิ.ย.๖๑
แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนาบุคากรของ สป. พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ รอบ ๖ เดือนแรก (ต.ค.๖๐ - มี.ค.๖๑) 
๒ มี.ค.๖๑
แบบ คปร.๓ และ คปร.๔ เพื่อใช้ในการจัดทำบัญชีตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ว่างจากการเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
๑๑ ม.ค.๖๑
แผนงานการกำลังพลของ สป. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
๙ ต.ค.๖๐
แบบสอบถามปัจจัยสภาพแวดล้อมของ สป.
๑๒ ก.ย.๖๐
บัญชีตำแหน่งลูกจ้างที่ว่าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙
๔ เม.ย.๖๐
คำสั่ง กห ที่ ๕๗๐/๒๕๔๘ เรื่อง กำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ ลง ๒๙ ก.ค.๔๘ 
๒๗ มี.ค.๖๒
แผนการกำลังพลของ สป. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
๙ พ.ย.๕๙
คู่มือการปฏิบัติงานในระบบจ่ายตรงเงินเดือน ฯ ของ สป.
๓๐ ส.ค.๕๙
เกณฑ์การให้คะแนนทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 
๑๕ ส.ค.๕๙
แบบฟอร์มแผนบทเรียนการเรียนการสอนภายในหน่วยและคู่มือการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลของ สป. 
๒ มิ.ย.๕๙
คำสั่ง กห. ที่ ๑๑๖๙/๒๕๕๘ เรื่อง กำหนดตำแหน่งลูกจ้างประจำ ลง ๓๐ ธ.ค.๕๘ 
๖ ม.ค.๕๙
แผนพัฒนาบุคคลากรของ สป. พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ 
๓ พ.ย.๕๘
แบบฟอร์มคำของบประมาณปี ๒๕๖๐(โครงการประชุม อบรม สัมมนา)
๑๕ ต.ค.๕๘
แผนพัฒนาความผาสุกของกำลังพล สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปี ๒๕๕๘
๒๖ ส.ค.๕๘
แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
๘ ก.ค.๕๘
ข้อมูลการปรุะชุม แผนงานการจัดทำ JD และการประเมิน 
๑ ก.ค.๕๘
กรณีศึกษาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงเงินเพิ่มพิเศษ (Special Pay) ของ กห.
๒๗ พ.ค.๕๘
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ นขต.สป., นขต.ระดับกรมของ สนปล.กห.,ศอพท., วท.กห., และ สสน.สป.
๑๙ พ.ค.๕๘
แบบฟอร์มคำของบประมาณปี ๕๙ (โครงการประชุม อบรม สัมมนา) 
๗ ม.ค.๕๘
องค์กรแห่งความสุข 
๓ ต.ค.๕๗
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการใน สป.
๒๙ เม.ย.๕๗
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ นขต.สป.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
๓ เม.ย.๕๗
ข้อมูลเอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการเงินเพิ่ม ๑.๕๗ เมื่อ ๓๐ ม.ค.๕๗ 
๓๑ ม.ค.๕๗
เอกสารประกอบการประชุมการจัดทำแผนงานการกำลังพลของ สป. ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
๑๓ ม.ค.๕๗
แบบฟอร์มตารางการจัดทำแผนงานการกำลังพล ปี ๕๗ 
๑๓ ม.ค.๕๗
แบบฟอร์มเอกสารประกอบคำของปประมาณ ปี ๕๘ 
๑๘ ต.ค.๕๖
รายงานแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ ผชท.ทหารต่างประเทศ 
๙ ต.ค.๕๖
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานการปรับปรุงและพัฒนาค่าตอบแทนของข้าราชการทหาร 
๗ ต.ค.๕๖
แบบฟอร์มจัดสรรปี งป.๕๗ สม. 
๒ ส.ค.๕๖
เอกสารการบรรยาย กบข.พบสมาชิก "Undo & Redo" 
๕ ก.ค.๕๖
เอกสารการบรรยาย แนวทางแก้ไขปัญหาให้กับสมาชิก กบข.โดยสมัครใจ 
๕ ก.ค.๕๖