ประเภทไฟล์ ข้อมูลแผนและนโยบาย วันอัพเดท
ข้อมูล
แบบสรุปผลการจ้างพนักงานราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓new3-(2).gif ๑๑
พ.ย.๖๓
แบบฟอร์มข้อมูลมาตราฐานระบบสารสนเทศพนักงานราชการ (GEIS)new3-(2).gif ๑๑
พ.ย.๖๓
แบบฟอร์มแผนงานการกำลังพลของ สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ new3-(2).gif ๒๑
ต.ค.๖๓
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (Job Specification) นายทหารสัญญาบัตร ๔๐ สายงาน  ๒๔
ส.ค.๖๓
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (Job Specification) นายทหารประทวน ๒๒ สายงาน  ๒๔
​ส.ค.๖๓
การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๒๕ พ.ค.๖๓)  ๑๕
พ.ค.๖๓
แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลบุคลากร ของกระทรวงกลาโห ๗ พ.ค.๖๓
แผนงานการกำลังพลของ สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๓๐ ม.ค.๖๓
แผนการปฎิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ สม. (๒๕ มิ.ย.๖๒)  ๗ พ.ค.๖๓
แผนการปฎิบัติงาน สนผพ.สม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (๒๕ มิ.ย.๖๒)  ๗ พ.ค.๖๓
รายงานสถานภาพงบประมานประจำเดือน มี.ค.๖๒ (๒๕ มิ.ย.๖๒)  ๗ พ.ค.๖๓
รายงานสถานภาพงบประมานประจำเดือน ก.ย.๖๑ (๒๕ มิ.ย.๖๒)  ๗ พ.ค.๖๓
การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๖ มิ.ย.๖๒)    ๗ พ.ค.๖๓
คำสั่ง สป.(เฉพาะ) ที่ ๔๘๕/๕๕ ลง ๑๐ ก.ย.๕๕ เรื่อง นโยบายการกำลังพลของ สป. ๗ พ.ค.๖๓
รายงานสถานภาพงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  ๗ พ.ค.๖๓
รายงานสถานภาพงบประมาณห้วง ๖ เดือน (ต.ค.๖๑ - มี.ค.๖๒)   ๗ พ.ค.๖๓
แผนการปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ สม. ๗ พ.ค.๖๓
การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (วาระ เม.ย.๖๒) (๑๓ พ.ค.๖๒) ๑๓ พ.ค.๖๒
การปรับปรุงแก้ไขและกำหนดชื่อตำแหน่งพนักงานราชการ จากที่กำหนดใน คำสั่ง กห ที่ ๕๗๐/๒๕๔๘ ลง ๒๙ ก.ค.๔๘ เรื่อง กำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ (๔ ม.ค.๖๒) ๔ ม.ค.๖๒
แผนงานการกำลังพลของ สป. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (๙ ต.ค.๖๑) ๙ ต.ค.๖๑
ผนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ (๔ ต.ค.๖๑)  ๔ ต.ค.๖๑
แผนการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ (๔ ต.ค.๖๑)  ๔ ต.ค.๖๑
การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (วาระ เม.ย.๖๑) (๗ มิ.ย.๖๑) ๗ มิ.ย.๖๑
แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนาบุคากรของ สป. พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ รอบ ๖ เดือนแรก (ต.ค.๖๐ - มี.ค.๖๑) (๒ มี.ค.๖๑)  ๒ มี.ค.๖๑
แบบ คปร.๓ และ คปร.๔ เพื่อใช้ในการจัดทำบัญชีตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ว่างจากการเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (๑๑ ม.ค.๖๑) ๑๑ ม.ค.๖๑
แผนงานการกำลังพลของ สป. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (๙ ต.ค.๖๐) ๙ ต.ค.๖๐
แบบสอบถามปัจจัยสภาพแวดล้อมของ ส. (๑๒ ก.ย.๖๐) ๑๒ ก.ย.๖๐
บัญชีตำแหน่งลูกจ้างที่ว่าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ (๔ เม.ย.๖๐)  ๔ เม.ย.๖๐
คำสั่ง กห ที่ ๕๗๐/๒๕๔๘ เรื่อง กำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ ลง ๒๙ ก.ค.๔๘ (๒๗ มี.ค.๖๒) ๒๗ มี.ค.๖๒
แผนการกำลังพลของ สป. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (๙ พ.ย.๕๙) ๙ พ.ย.๕๙
คู่มือการปฏิบัติงานในระบบจ่ายตรงเงินเดือน ฯ ของ สป.(๓๐ ส.ค.๕๙)  ๓๐ ส.ค.๕๙
เกณฑ์การให้คะแนนทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (๑๕ ส.ค.๕๙) ๑๕ ส.ค.๕๙
แบบฟอร์มแผนบทเรียนการเรียนการสอนภายในหน่วยและคู่มือการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลของ สป. (๒ มิ.ย.๕๙)  ๒ มิ.ย.๕๙
คำสั่ง กห. ที่ ๑๑๖๙/๒๕๕๘ เรื่อง กำหนดตำแหน่งลูกจ้างประจำ ลง ๓๐ ธ.ค.๕๘ (๖ ม.ค.๕๙) ๖ ม.ค.๕๙
แผนพัฒนาบุคคลากรของ สป. พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ (๓ พ.ย.๕๘) ๓ พ.ย.๕๘
แบบฟอร์มคำของบประมาณปี ๒๕๖๐(โครงการประชุม อบรม สัมมนา)(๑๕ ต.ค.๕๘) ๑๕ ต.ค.๕๘
แผนพัฒนาความผาสุกของกำลังพล สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปี ๒๕๕๘(๒๖ ส.ค.๕๘) ๒๖ ส.ค.๕๘
แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (๘ ก.ค.๕๘) ๘ ก.ค.๕๘
ข้อมูลการปรุะชุม แผนงานการจัดทำ JD และการประเมิน (๑ ก.ค.๕๘) ๑ ก.ค.๕๘
กรณีศึกษาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงเงินเพิ่มพิเศษ (Special Pay) ของ กห.(๒๗ พ.ค.๕๘) ๒๗ พ.ค.๕๘
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ นขต.สป., นขต.ระดับกรมของ สนปล.กห.,ศอพท., วท.กห., และ สสน.สป.(๑๙ พ.ค.๕๘) ๑๙ พ.ค.๕๘
แบบฟอร์มคำของบประมาณปี ๕๙ (โครงการประชุม อบรม สัมมนา) (๗ ม.ค.๕๘) ๗ ม.ค.๕๘
องค์กรแห่งความสุข (๓ ต.ค.๕๗)  ๓ ต.ค.๕๗
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการใน สป.(๒๙ เม.ย.๕๗) ๒๙ เม.ย.๕๗
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ นขต.สป.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (๓ เม.ย.๕๗) ๓ เม.ย.๕๗
ข้อมูลเอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการเงินเพิ่ม ๑.๕๗ เมื่อ ๓๐ ม.ค.๕๗ (๓๑ ม.ค.๕๗) ๓๑ ม.ค.๕๗
เอกสารประกอบการประชุมการจัดทำแผนงานการกำลังพลของ สป. ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (๑๓ ม.ค.๕๗) ๑๓ ม.ค.๕๗
แบบฟอร์มตารางการจัดทำแผนงานการกำลังพล ปี ๕๗ (๑๓ ม.ค.๕๗) ๑๓ ม.ค.๕๗
แบบฟอร์มเอกสารประกอบคำของปประมาณ ปี ๕๘ (๑๘ ต.ค.๕๖)  ๑๘ ต.ค.๕๖
รายงานแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ ผชท.ทหารต่างประเทศ (๙ ต.ค.๕๖)  ๙ ต.ค.๕๖
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานการปรับปรุงและพัฒนาค่าตอบแทนของข้าราชการทหาร (๗ ต.ค.๕๖)  ๗ ต.ค.๕๖
แบบฟอร์มจัดสรรปี งป.๕๗ สม. (๒ ส.ค.๕๖) ๒ ส.ค.๕๖
เอกสารการบรรยาย กบข.พบสมาชิก "Undo & Redo" (๕ ก.ค.๕๖) ๕ ก.ค.๕๖
เอกสารการบรรยาย แนวทางแก้ไขปัญหาให้กับสมาชิก กบข.โดยสมัครใจ (๕ ก.ค.๕๖) ๕ ก.ค.๕๖
     
 
 
กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ที่ตั้ง : .ในศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โทร. ๐-๒๒๒๒-๘๘๓๗
ติดต่อผู้จัดทำเว็บไซต์ โทร. ๐-๒๖๒๒-๓๑๓๐  admin.sd@mod.go.th

 
สถิติผู้เข้าชม