กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
Secretariat Department Office of the Permanent secretary for Defence
budget
การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (วาระ เม.ย.๖๒)

     
 สลก.สป.  
 สพร.กห.  
 สนผ.กห.  
 สงป.กห.  
 ธน.  
 ศอพท.  
 พท.ศอพท.  
 อท.ศอพท.  
 รภท.ศอพท.  
 ศอว.ศอพท.  
 กง.กห.  
 กกส.กห.  
 วท.กห.  
 ทสอ.กห.  
 สสน.สป.  
 สยธ.สสน.สป.  
 สนพ.สสน.สป.  
 สตน.กห.