กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
Secretariat Department Office of the Permanent secretary for Defence
หมายเลขประจำตำแหน่ง นขต.สป. (โครงสร้างใหม่)
 ลำดับ
หน่วย
ข้อมูล
วันที่อัพเดท 
๑. สป.(ส่วนบังคับบัญชา) และ สน.ปล.กห.
๑๘ ก.ย.๖๒
๒. สลก.สป.
๑๑ ก.ย.๖๒
๓. สพร.กห.
๑๑ ก.ย.๖๒
๔. สนผ.กห.
๑๗ ก.ย.๖๒
๕. สงป.สป.
๑๒ ก.ย.๖๒
๖. ธน.
๑๖ ก.ย. ๖๒
๗. ศอพท.
๑๓ ก.ย.๖๒
๘. พท.ศอพท.
๑๓ ก.ย.๖๒
๙. อท.ศอพท.
๑๖ ก.ย.๖๒
๑๐. รภท.ศอพท.
๑๓ ก.ย.๖๒
๑๑. ศอว.ศอพท.
๑๖ ก.ย.๖๒
๑๒. กง.กห.
๑๖ ก.ย.๖๒
๑๓. กกส.กห.
๑๓ ก.ย.๖๒
๑๔. วท.กห.
๑๖ ก.ย. ๖๒
๑๕. ทสอ.กห.
๑๖ ก.ย.๖๒
๑๖. สสน.สป.
๑๒ ก.ย.๖๒
๑๗. สยธ.สสน.สป.
๑๓ ก.ย.๖๒
๑๘. สนพ.สสน.สป.
๑๑ ก.ย.๖๒
๑๙. สตน.กห. ๑๑ ก.ย.๖๒


มีปัญหาข้อขัดข้อง กรุณาติดต่อ แผนกสถิติ กกม.สนผพ.สม. โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๓๑๘๒ โทร.ทหาร ๕๒๕๒๓๑๕