กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
Secretariat Department Office of the Permanent secretary for Defence

 

   

โดย กองบริการกำลังพล สำนักงานกำลังพล กรมเสมียนตรา

   
ประเภทไฟล์

สาระน่ารู้

สรุปจำนวนผู้มารับบริการของ กบพ.สกพ.สม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ new3-(2).gif
รายงานสรุปความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ new3-(2).gif
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการด้านสิทธิกำลังพล กบพ.สกพ.สม.new3-(1).gif

การคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

การขอทำบัตรต่าง ๆ

การขอกองทหารเกียรติยศ

การขอรับบำเหน็จตกทอด

คู่มือประชาชน

การยกเลิกสำเนาเอกสาร