โดย กองบริการกำลังพล สำนักงานกำลังพล กรมเสมียนตรา

   
ประเภทไฟล์

สาระน่ารู้

การคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

การขอรับบำเหน็จบำนาญ

การขอทำบัตรต่าง ๆ

การขอกองทหารเกียรติยศ

การขอรับบำเหน็จตกทอด

คู่มือประชาชน
การยกเลิกสำเนาเอกสาร
สถิติการให้บริการกำลังพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
รายงานสรุปความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 
 
กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ที่ตั้ง : .ในศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โทร. ๐-๒๒๒๒-๘๘๓๗
ติดต่อผู้จัดทำเว็บไซต์ โทร. ๐-๒๖๒๒-๓๑๓๐  admin.sd@mod.go.th

 
สถิติผู้เข้าชม