หน่วยขึ้นตรง
ภารกิจกรมเสมียนตรา
 
       มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย อำนวยการ ประสานงาน และดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายและแผนงานการกำลังพล 
ตลอดจนการดำเนินการกำลังพลที่อยู่ในอำนาจของปลัดกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม การควบคุม
กำกับดูแลการปฏิบัติ
ของส่วนราชการในกระทรวงกลาโหมให้เป็นไปตามนโยบายด้านการกำลังพลที่กระทรวงกลาโหมกำหนด
การศึกษาอบรมในประเทศ 
การสวัสดิการของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวง การสารบรรณ ราชการประจำทั่วไปของกระทรวงกลาโหม
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  
มีเจ้ากรมเสมียนตราเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 
โครงสร้างหน่วย

sd-unit-main.png
 
 
กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ที่ตั้ง : .ในศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โทร. ๐-๒๒๒๒-๘๘๓๗
ติดต่อผู้จัดทำเว็บไซต์ โทร. ๐-๒๖๒๒-๓๑๓๐  admin.sd@mod.go.th

 
สถิติผู้เข้าชม