กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
Secretariat Department Office of the Permanent secretary for Defence
ภารกิจกรมเสมียนตรา
 
       มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย อำนวยการ ประสานงาน และดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายและแผนงานการกำลังพล 
ตลอดจนการดำเนินการกำลังพลที่อยู่ในอำนาจของปลัดกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม การควบคุม
กำกับดูแลการปฏิบัติ
ของส่วนราชการในกระทรวงกลาโหมให้เป็นไปตามนโยบายด้านการกำลังพลที่กระทรวงกลาโหมกำหนด
การศึกษาอบรมในประเทศ 
การสวัสดิการของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวง การสารบรรณ ราชการประจำทั่วไปของกระทรวงกลาโหม
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  
มีเจ้ากรมเสมียนตราเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 
โครงสร้างหน่วย

sd-unit-main.png