หน่วยขึ้นตรง > สำนักงานงบประมาณ
ภารกิจ
             มีหน้าที่เกี่ยวกับการงบประมาณของกรมเสมียนตรา จัดทำ บริหาร และควบคุมงบประมาณ ตามที่ได้รับจัดสรร รวมทั้งติดตาม วิเคราะห์
และประเมินผลให้เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่รับมอบหมาย
มีหัวหน้าสำนักงานงบประมาณ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
 
 
 
กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ที่ตั้ง : .ในศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โทร. ๐-๒๒๒๒-๘๘๓๗
ติดต่อผู้จัดทำเว็บไซต์ โทร. ๐-๒๖๒๒-๓๑๓๐  admin.sd@mod.go.th

 
สถิติผู้เข้าชม