กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
Secretariat Department Office of the Permanent secretary for Defence
ภารกิจ
             มีหน้าที่เกี่ยวกับการงบประมาณของกรมเสมียนตรา จัดทำ บริหาร และควบคุมงบประมาณ ตามที่ได้รับจัดสรร รวมทั้งติดตาม วิเคราะห์
และประเมินผลให้เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่รับมอบหมาย
มีหัวหน้าสำนักงานงบประมาณ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
สง-งป-สม.png