กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
Secretariat Department Office of the Permanent secretary for Defence
ภารกิจ
             มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับกิจการอนุศาสนาจารย์ การศึกษาอบรมศีลธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม การพิธีทางศาสนา การตรวจแนะนำ
การบำรุงขวัญ 
และการให้คำแนะนำทางศาสนาทั้งปวงให้แก่ส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รวมทั้งปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย 
ตลอดจนวิเคราะห์และรายงานสถิติผลงานตามความรับผิดชอบ มีผู้อำนวยการกองอนุศาสนาจารย์ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 
  กอศจ-สม-(2).png