กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
Secretariat Department Office of the Permanent secretary for Defence
หน่วยขึ้นตรง > กองพิธีการ
ภารกิจ
             มีหน้าที่พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ ควบคุม และดำเนินการเกี่ยวกับงานพระราชพิธี รัฐพิธี
และพิธีต่าง ๆ ของกระทรวงกลาโหม และสำนักงานงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีผู้อำนวยการกองพิธีการ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ