หน่วยขึ้นตรง > กองพิธีการ
ภารกิจ
             มีหน้าที่พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ ควบคุม และดำเนินการเกี่ยวกับงานพระราชพิธี รัฐพิธี
และพิธีต่าง ๆ ของกระทรวงกลาโหม และสำนักงานงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีผู้อำนวยการกองพิธีการ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ


 
 
 
กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ที่ตั้ง : .ในศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โทร. ๐-๒๒๒๒-๘๘๓๗
ติดต่อผู้จัดทำเว็บไซต์ โทร. ๐-๒๖๒๒-๓๑๓๐  admin.sd@mod.go.th

 
สถิติผู้เข้าชม