หน่วยขึ้นตรง > สำนักงานการเงิน
ภารกิจ
            มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินของทางราชการกรมเสมียนตรา ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ มีหัวหน้าสำนักงานการเงิน เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
 
 
 
กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ที่ตั้ง : .ในศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โทร. ๐-๒๒๒๒-๘๘๓๗
ติดต่อผู้จัดทำเว็บไซต์ โทร. ๐-๒๖๒๒-๓๑๓๐  admin.sd@mod.go.th

 
สถิติผู้เข้าชม