กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
Secretariat Department Office of the Permanent secretary for Defence
หน่วยขึ้นตรง > สำนักงานการเงิน
ภารกิจ
            มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินของทางราชการกรมเสมียนตรา ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ มีหัวหน้าสำนักงานการเงิน เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ


สกง-สม-(3).png