หน่วยขึ้นตรง > กองกลาง
ภารกิจ
             มีหน้าที่พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการและดำเนินการเกี่ยวกับการธุรการ การสารบรรณ
ของกระทรวงกลาโหม  
ดำเนินการเกี่ยวกับห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ทหารของกระทรวงกลาโหม รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ
การขนส่ง การบริการและเรื่องต่าง ๆ 
ที่มิได้เป็นหน้าที่ของกองอื่นของกรมเสมียนตรา ตลอดจนวิเคราะห์และรายงานสถิติผลงานตามความรับผิดชอบ
มีผู้อำนวยการกองกลาง 
เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
 
 
กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ที่ตั้ง : .ในศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โทร. ๐-๒๒๒๒-๘๘๓๗
ติดต่อผู้จัดทำเว็บไซต์ โทร. ๐-๒๖๒๒-๓๑๓๐  admin.sd@mod.go.th

 
สถิติผู้เข้าชม