กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
Secretariat Department Office of the Permanent secretary for Defence
ภารกิจ
             มีหน้าที่พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการและดำเนินการเกี่ยวกับการธุรการ การสารบรรณ
ของกระทรวงกลาโหม  
ดำเนินการเกี่ยวกับห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ทหารของกระทรวงกลาโหม รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ
การขนส่ง การบริการและเรื่องต่าง ๆ 
ที่มิได้เป็นหน้าที่ของกองอื่นของกรมเสมียนตรา ตลอดจนวิเคราะห์และรายงานสถิติผลงานตามความรับผิดชอบ
มีผู้อำนวยการกองกลาง 
เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ