กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
Secretariat Department Office of the Permanent secretary for Defence
ภารกิจ
             มีหน้าที่พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับ การบรรจุ เลื่อน ลด ปลด ย้าย การโอนข้าราชการ 
การออกจากราชการ การลงทัณฑ์ บำเหน็จความชอบ การบำรุงขวัญ การบริการกำลังพลที่อยู่ในอำนาจของปลัดกระทรวงกลาโหม
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จัดทำทำเนียบประวัติ บัญชีรายชื่อกำลังพลของส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพ
ตลอดจนวิเคราะห์และรายงานสถิติผลงานตามความรับผิดชอบ 
ผู้อำนวยการสำนักงานกำลังพล เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

สกพ-สม-(2).png