กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
Secretariat Department Office of the Permanent secretary for Defence
หน่วยขึ้นตรง > สำนักงานกำลังพล
ภารกิจ
             มีหน้าที่พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับ การบรรจุ เลื่อน ลด ปลด ย้าย การโอนข้าราชการ 
การออกจากราชการ การลงทัณฑ์ บำเหน็จความชอบ การบำรุงขวัญ การบริการกำลังพลที่อยู่ในอำนาจของปลัดกระทรวงกลาโหม
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จัดทำทำเนียบประวัติ บัญชีรายชื่อกำลังพลของส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพ
ตลอดจนวิเคราะห์และรายงานสถิติผลงานตามความรับผิดชอบ 
ผู้อำนวยการสำนักงานกำลังพล เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

สกพ-สม-(2).png