ภารกิจ
             มีหน้าที่พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งยศ เลื่อนยศ ขอพระราชทานยศ 
การเลื่อนและปรับระดับชั้นเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มพิเศษ บำเหน็จประจำปี บำเหน็จพิเศษ เงินรางวัลประจำปี การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล การลา การร้องทุกข์และการร้องเรียน การกระทำผิดวินัยทหาร การลงทัณฑ์ ต้องคดี พักราชการ สำรองราชการ ปลด ถอดยศ การอนุมัติให้ข้าราชการทหารที่พักราชการคงอยู่รับราชการ การแต่งตั้งและถอดถอนตุลาการ ราชองครักษ์ นายทหารพิเศษประจำหน่วยทหารรักษาพระองค์ ศาสตราจารย์โรงเรียนทหารของกระทรวงกลาโหม และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ตลอดจนวิเคราะห์และรายงานสถิติผลงานตามความรับผิดชอบ มีผู้อำนวยการกองการปกครอง เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

กปค-สกพ-สม.jpg
 
 
 
กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ที่ตั้ง : .ในศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โทร. ๐-๒๒๒๒-๘๘๓๗
ติดต่อผู้จัดทำเว็บไซต์ โทร. ๐-๒๖๒๒-๓๑๓๐  admin.sd@mod.go.th

 
สถิติผู้เข้าชม