กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
Secretariat Department Office of the Permanent secretary for Defence
ภารกิจ
             มีหน้าที่พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งยศ เลื่อนยศ ขอพระราชทานยศ 
การเลื่อนและปรับระดับชั้นเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มพิเศษ บำเหน็จประจำปี บำเหน็จพิเศษ เงินรางวัลประจำปี การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล การลา การร้องทุกข์และการร้องเรียน การกระทำผิดวินัยทหาร การลงทัณฑ์ ต้องคดี พักราชการ สำรองราชการ ปลด ถอดยศ การอนุมัติให้ข้าราชการทหารที่พักราชการคงอยู่รับราชการ การแต่งตั้งและถอดถอนตุลาการ ราชองครักษ์ นายทหารพิเศษประจำหน่วยทหารรักษาพระองค์ ศาสตราจารย์โรงเรียนทหารของกระทรวงกลาโหม และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ตลอดจนวิเคราะห์และรายงานสถิติผลงานตามความรับผิดชอบ มีผู้อำนวยการกองการปกครอง เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

กปค-สกพ-สม.png