หน่วยขึ้นตรง > สำนักงานกำลังพล > กองจัดการกำลังพล
ภารกิจ
             มีหน้าที่พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ ดำเนินการเกี่ยวกับการบรรจุ เลื่อน ลด ย้าย โอน เปลี่ยนเหล่า ออกจากราชการ 
การจัดทำทำเนียบ ประวัติรับราชการ และ การวิเคราะห์ผลการจัดการกำลังพล รวมทั้งดำเนินงานกำลังพลประเภทอื่นของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
และกระทรวงกลาโหม ตลอดจนวิเคราะห์และรายงานสถิติผลงานตามความรับผิดชอบ มีผู้อำนวยการกองจัดการกำลังพล เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 
 
 
 
กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ที่ตั้ง : .ในศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โทร. ๐-๒๒๒๒-๘๘๓๗
ติดต่อผู้จัดทำเว็บไซต์ โทร. ๐-๒๖๒๒-๓๑๓๐  admin.sd@mod.go.th

 
สถิติผู้เข้าชม