กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
Secretariat Department Office of the Permanent secretary for Defence
ภารกิจ
             มีหน้าที่พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ ดำเนินการเกี่ยวกับการบรรจุ เลื่อน ลด ย้าย โอน เปลี่ยนเหล่า ออกจากราชการ 
การจัดทำทำเนียบ ประวัติรับราชการ และ การวิเคราะห์ผลการจัดการกำลังพล รวมทั้งดำเนินงานกำลังพลประเภทอื่นของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
และกระทรวงกลาโหม ตลอดจนวิเคราะห์และรายงานสถิติผลงานตามความรับผิดชอบ มีผู้อำนวยการกองจัดการกำลังพล เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

กจก-สกพ-(6)-copy.png