กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
Secretariat Department Office of the Permanent secretary for Defence
ภารกิจ
             มีหน้าที่พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการทางด้านกำลังพล เบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ บัตรประจำตัวของข้าราชการกระทรวงกลาโหม ตลอดจนวิเคราะห์และรายงานสถิติผลงานตามความรับผิดชอบ มีผู้อำนวยการกองบริการกำลังพล เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ