หน่วยขึ้นตรง > สำนักงานกำลังพล > กองการกำลังพลพิเศษ
ภารกิจ
             มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ การประสาน ดำเนินการ ตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะ และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกำลังพล
ในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจพิเศษ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายมีหัวหน้ากองการกำลังพลพิเศษเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ


กกพพ.jpg
 
 
 
กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ที่ตั้ง : .ในศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โทร. ๐-๒๒๒๒-๘๘๓๗
ติดต่อผู้จัดทำเว็บไซต์ โทร. ๐-๒๖๒๒-๓๑๓๐  admin.sd@mod.go.th

 
สถิติผู้เข้าชม