กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
Secretariat Department Office of the Permanent secretary for Defence
หน่วยขึ้นตรง > สำนักงานกำลังพล > กองการกำลังพลพิเศษ
ภารกิจ
             มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ การประสาน ดำเนินการ ตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะ และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกำลังพล
ในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจพิเศษ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายมีหัวหน้ากองการกำลังพลพิเศษเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ


กกพพ.jpg