หน่วยขึ้นตรง > สำนักงานนโยบายและแผนการกำลังพล
ภารกิจ
              ภารกิจ มีหน้าที่พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายด้านการกำลังพล แผนงานการกำลังพล การพัฒนากำลังพล การศึกษาอบรมภายในประเทศ การสรรหาและเลือกสรรกำลังพลของส่วนราชการขึ้นตรงต่อสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ศึกษา รวบรวม
ตรวจสอบและวิเคราะห์
ระบบงานสารสนเทศด้านการกำลังพลของกระทรวงกลาโหม และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ตลอดจนวิเคราะห์และรายงานสถิติผลงาน
ตามความรับผิดชอบ มีผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการกำลังพล เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
   
     
   

 
 
 
กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ที่ตั้ง : .ในศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โทร. ๐-๒๒๒๒-๘๘๓๗
ติดต่อผู้จัดทำเว็บไซต์ โทร. ๐-๒๖๒๒-๓๑๓๐  admin.sd@mod.go.th

 
สถิติผู้เข้าชม