กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
Secretariat Department Office of the Permanent secretary for Defence
ภารกิจ
              ภารกิจ มีหน้าที่พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายด้านการกำลังพล แผนงานการกำลังพล การพัฒนากำลังพล การศึกษาอบรมภายในประเทศ การสรรหาและเลือกสรรกำลังพลของส่วนราชการขึ้นตรงต่อสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ศึกษา รวบรวม
ตรวจสอบและวิเคราะห์
ระบบงานสารสนเทศด้านการกำลังพลของกระทรวงกลาโหม และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ตลอดจนวิเคราะห์และรายงานสถิติผลงาน
ตามความรับผิดชอบ มีผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการกำลังพล เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
   
1-สนผพ-สม-copy.png