กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
Secretariat Department Office of the Permanent secretary for Defence
ภารกิจ
             มีหน้าที่พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการ เกี่ยวกับการวิเคราะห์และพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
ด้านการกำลังพล การบริหารจัดการฐานข้อมูลกำลังพลของกระทรวงกลาโหมและสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ตลอดจนวิเคราะห์และรายงานสถิติผลงาน
ตามความรับผิดชอบ มีผู้อำนวยการกองกรรมวิธีข้อมูล เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ