ภารกิจ
             มีหน้าที่พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการ เกี่ยวกับการวิเคราะห์และพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
ด้านการกำลังพล การบริหารจัดการฐานข้อมูลกำลังพลของกระทรวงกลาโหมและสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ตลอดจนวิเคราะห์และรายงานสถิติผลงาน
ตามความรับผิดชอบ มีผู้อำนวยการกองกรรมวิธีข้อมูล เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 
 
 
กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ที่ตั้ง : .ในศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โทร. ๐-๒๒๒๒-๘๘๓๗
ติดต่อผู้จัดทำเว็บไซต์ โทร. ๐-๒๖๒๒-๓๑๓๐  admin.sd@mod.go.th

 
สถิติผู้เข้าชม