ภารกิจ
             มีหน้าที่พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงานกำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับ การศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์
ประเมินค่า และพัฒนากำลังพล ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและกระทรวงกลาโหม ดำเนินการเรื่องแผน โครงการ งบประมาณที่เกี่ยวกับ
การศึกษาอบรมของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม การอนุมัติให้ข้าราชการเข้ารับการศึกษา อบรม สัมมนา ดูงานภายในประเทศ 
การเข้าเป็นสมาชิกสมาคม การบรรยายทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกกระทรวงกลาโหม การสรรหาและเลือกสรรกำลังพลเข้าปฏิบัติราชการ
ในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
ตลอดจนวิเคราะห์และรายงานสถิติผลงานตามความรับผิดชอบ มีผู้อำนวยการกองพัฒนากำลังพล 
เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

กพพ-สนผพ-สม.jpg
 
 
กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ที่ตั้ง : .ในศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โทร. ๐-๒๒๒๒-๘๘๓๗
ติดต่อผู้จัดทำเว็บไซต์ โทร. ๐-๒๖๒๒-๓๑๓๐  admin.sd@mod.go.th

 
สถิติผู้เข้าชม