กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
Secretariat Department Office of the Permanent secretary for Defence
ภารกิจ
             มีหน้าที่พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงานกำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับ การศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์
ประเมินค่า และพัฒนากำลังพล ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและกระทรวงกลาโหม ดำเนินการเรื่องแผน โครงการ งบประมาณที่เกี่ยวกับ
การศึกษาอบรมของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม การอนุมัติให้ข้าราชการเข้ารับการศึกษา อบรม สัมมนา ดูงานภายในประเทศ 
การเข้าเป็นสมาชิกสมาคม การบรรยายทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกกระทรวงกลาโหม การสรรหาและเลือกสรรกำลังพลเข้าปฏิบัติราชการ
ในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
ตลอดจนวิเคราะห์และรายงานสถิติผลงานตามความรับผิดชอบ มีผู้อำนวยการกองพัฒนากำลังพล 
เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
กองพฒนากำลงพล.png