กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
Secretariat Department Office of the Permanent secretary for Defence
ภารกิจ
             มีหน้าที่พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายด้านการกำลังพลของกระทรวงกลาโหมและ
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
แผนงานการกำลังพลและงบประมาณที่เกี่ยวกับแผนงานการกำลังพลของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินผลระบบงานด้านการกำลังพลของกระทรวงกลาโหมและสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ตลอดจนวิเคราะห์และรายงานสถิติผลงาน
ตามความรับผิดชอบ มีผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการกำลังพล 
เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ


กนผพ-สนผพ-สม.jpg