ภารกิจ
             มีหน้าที่พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายด้านการกำลังพลของกระทรวงกลาโหมและ
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
แผนงานการกำลังพลและงบประมาณที่เกี่ยวกับแผนงานการกำลังพลของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินผลระบบงานด้านการกำลังพลของกระทรวงกลาโหมและสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ตลอดจนวิเคราะห์และรายงานสถิติผลงาน
ตามความรับผิดชอบ มีผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการกำลังพล 
เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ


กนผพ-สนผพ-สม.jpg
 
 
กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ที่ตั้ง : .ในศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โทร. ๐-๒๒๒๒-๘๘๓๗
ติดต่อผู้จัดทำเว็บไซต์ โทร. ๐-๒๖๒๒-๓๑๓๐  admin.sd@mod.go.th

 
สถิติผู้เข้าชม