หน่วยขึ้นตรง > กองระเบียบการ
ภารกิจ
             มีหน้าที่พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับข้อบังคับ ระเบียบ
แบบธรรมเนียมของกระทรวงกลาโหม 
รวมทั้งการขออนุมัติในหลักการสำหรับเรื่องต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับตัวบุคคลโดยเฉพาะ
ตลอดจนวิเคราะห์และรายงานสถิติผลงานตามความรับผิดชอบ 
มีผู้อำนวยการกองระเบียบการ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 
กรบ-สม-(1).png
 
 
กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ที่ตั้ง : .ในศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โทร. ๐-๒๒๒๒-๘๘๓๗
ติดต่อผู้จัดทำเว็บไซต์ โทร. ๐-๒๖๒๒-๓๑๓๐  admin.sd@mod.go.th

 
สถิติผู้เข้าชม