กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
Secretariat Department Office of the Permanent secretary for Defence
หน่วยขึ้นตรง > กองระเบียบการ
ภารกิจ
             มีหน้าที่พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับข้อบังคับ ระเบียบ
แบบธรรมเนียมของกระทรวงกลาโหม 
รวมทั้งการขออนุมัติในหลักการสำหรับเรื่องต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับตัวบุคคลโดยเฉพาะ
ตลอดจนวิเคราะห์และรายงานสถิติผลงานตามความรับผิดชอบ 
มีผู้อำนวยการกองระเบียบการ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 
กรบ-สม-(1).png