กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
Secretariat Department Office of the Permanent secretary for Defence
ภารกิจ
             มีหน้าที่พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผนอำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับงานทั่วไป งานธุรการ การเตรียมการและการจัดการประชุม
ให้กับคณะกรรมการข้าราชการทหารตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร และข้าราชการพลเรือนกลาโหม ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม ตลอดจนประสานงานและกำกับดูแลการปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมติ คณะกรรมการข้าราชการทหาร และคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือนกลาโหม 
ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบและวิเคราะห์เกี่ยวกับเงินเดือนและค่าตอบแทน ตลอดจนสิทธิประโยชน์ของข้าราชการทหาร ข้าราชการพลเรือนกลาโหม ทหารกองประจำการ นักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหมและกำลังพลประเภทอื่น ที่อยู่ในอำนาจของปลัดกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตลอดจนวิเคราะห์และรายงานสถิติผลงานตามความรับผิดชอบ  มีผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกลาโหม เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ