กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
Secretariat Department Office of the Permanent secretary for Defence
ภารกิจ
          มีหน้าที่พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการข้าราชการทหาร
ในเรื่องข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการและนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร ประสานงาน
และกำกับดูแลการปฏิบัติ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการข้าราชการทหาร ตลอดจนวิเคราะห์และรายงานสถิติผลงาน
ตามความรับผิดชอบ 
มีผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการข้าราชการทหาร เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

กกขท-สกกห-สม-(4).png