หน่วยขึ้นตรง > สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกลาโหม > กองงานคณะกรรมการข้าราชการทหาร
ภารกิจ
          มีหน้าที่พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการข้าราชการทหาร
ในเรื่องข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการและนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร ประสานงาน
และกำกับดูแลการปฏิบัติ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการข้าราชการทหาร ตลอดจนวิเคราะห์และรายงานสถิติผลงาน
ตามความรับผิดชอบ 
มีผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการข้าราชการทหาร เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

OPD
 
 
กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ที่ตั้ง : .ในศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โทร. ๐-๒๒๒๒-๘๘๓๗
ติดต่อผู้จัดทำเว็บไซต์ โทร. ๐-๒๖๒๒-๓๑๓๐  admin.sd@mod.go.th

 
สถิติผู้เข้าชม