กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
Secretariat Department Office of the Permanent secretary for Defence
ภารกิจ
มีหน้าที่พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน
กลาโหม ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม ประสานงานและกำกับดูแลการปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไป
ตามมติของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกลาโหม รวมทั้งการจัดทำระบบบริหารจัดการข้าราชการพลเรือนกลาโหม ตลอดจนวิเคราะห์
และรายงายสถิติผลงาน
ตามความรับผิดชอบ มีผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกลาโหม เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 
กกพร-สกกห-สม-(1).png