หน่วยขึ้นตรง > สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกลาโหม > กองงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกลาโหม
ภารกิจ
มีหน้าที่พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน
กลาโหม ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม ประสานงานและกำกับดูแลการปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไป
ตามมติของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกลาโหม รวมทั้งการจัดทำระบบบริหารจัดการข้าราชการพลเรือนกลาโหม ตลอดจนวิเคราะห์
และรายงายสถิติผลงาน
ตามความรับผิดชอบ มีผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกลาโหม เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

กกพร-(1).png
SD
 
 
กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ที่ตั้ง : .ในศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โทร. ๐-๒๒๒๒-๘๘๓๗
ติดต่อผู้จัดทำเว็บไซต์ โทร. ๐-๒๖๒๒-๓๑๓๐  admin.sd@mod.go.th

 
สถิติผู้เข้าชม