กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
Secretariat Department Office of the Permanent secretary for Defence
ภารกิจ
         
มีหน้าที่พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการและดำเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างอัตราเงินเดือน
ระบบค่าตอบแทน 
และสิทธิประโยชน์อื่นของข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการ และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม
ตามพระราชบัญญัติ
จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม รวมถึงกำลังพลประเภทอื่น ตลอดจนวิเคราะห์และรายงานสถิติผลงานตามความรับผิดชอบ 
มีผู้อำนวยการกองพัฒนาค่าตอบแทน เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

กพต-copy.jpg