ภารกิจ
         
มีหน้าที่พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการและดำเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างอัตราเงินเดือน
ระบบค่าตอบแทน 
และสิทธิประโยชน์อื่นของข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการ และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม
ตามพระราชบัญญัติ
จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม รวมถึงกำลังพลประเภทอื่น ตลอดจนวิเคราะห์และรายงานสถิติผลงานตามความรับผิดชอบ 
มีผู้อำนวยการกองพัฒนาค่าตอบแทน เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

กพต.jpg
 
 
กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ที่ตั้ง : .ในศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โทร. ๐-๒๒๒๒-๘๘๓๗
ติดต่อผู้จัดทำเว็บไซต์ โทร. ๐-๒๖๒๒-๓๑๓๐  admin.sd@mod.go.th

 
สถิติผู้เข้าชม