กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
Secretariat Department Office of the Permanent secretary for Defence
หน่วยขึ้นตรง > กองสวัสดิการ
ภารกิจ
             มีหน้าที่พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับการสวัสดิการของกระทรวงกลาโหม 
การออมทรัพย์ การกีฬา การให้บริการจำหน่ายสิ่งอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่การครองชีพ รวมทั้งการสงเคราะห์ในลักษณะอื่น ๆ แก่กำลังพล
และครอบครัวของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  ตลอดจนวิเคราะห์และรายงานสถิติผลงานตามความรับผิดชอบ 
มีผู้อำนวยการกองสวัสดิการ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

กสก.png