กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
Secretariat Department Office of the Permanent secretary for Defence
ภารกิจ 
    มีหน้าที่พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับการสวัสดิการของกระทรวงกลาโหมการออมทรัพย์ การกีฬา การให้บริการจำหน่ายสิ่งอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่การครองชีพ รวมทั้งการสงเคราะห์ในลักษณะอื่น ๆ แก่กำลังพลและครอบครัวของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  ตลอดจนวิเคราะห์และรายงานสถิติผลงานตามความรับผิดชอบ มีผู้อำนวยการกองสวัสดิการ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ