หน่วยขึ้นตรง > กองสวัสดิการ
ภารกิจ
             มีหน้าที่พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับการสวัสดิการของกระทรวงกลาโหม 
การออมทรัพย์ การกีฬา การให้บริการจำหน่ายสิ่งอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่การครองชีพ รวมทั้งการสงเคราะห์ในลักษณะอื่น ๆ แก่กำลังพล
และครอบครัวของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  ตลอดจนวิเคราะห์และรายงานสถิติผลงานตามความรับผิดชอบ 
มีผู้อำนวยการกองสวัสดิการ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

กสก.png
 
 
กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ที่ตั้ง : .ในศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โทร. ๐-๒๒๒๒-๘๘๓๗
ติดต่อผู้จัดทำเว็บไซต์ โทร. ๐-๒๖๒๒-๓๑๓๐  admin.sd@mod.go.th

 
สถิติผู้เข้าชม