แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุน
ไฟล์ ชื่อไฟล์

แบบฟอร์มสมัครใช้บริการระบบสารสนเทศของ สป.

ใบแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย

แบบฟอร์มขอลงข่าว/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ สม.

ใบขอใช้บริการข้อมูลด้านกำลังพลศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านกำลังพล กห.

 
 
กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ที่ตั้ง : .ในศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โทร. ๐-๒๒๒๒-๘๘๓๗
ติดต่อผู้จัดทำเว็บไซต์ โทร. ๐-๒๖๒๒-๓๑๓๐  admin.sd@mod.go.th

 
สถิติผู้เข้าชม