กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
Secretariat Department Office of the Permanent secretary for Defence

 

 
แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุน
ไฟล์ ชื่อไฟล์

แบบฟอร์มขอใช้งานอินเทอร์เน็ตของ สป.

ใบแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย

แบบฟอร์มขอลงข่าว/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ สม.

ใบขอใช้บริการข้อมูลด้านกำลังพลศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านกำลังพล กห.